ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΙΓΓΟΣ

Ἡ χάρις ἐπέλαμψε τῆς ἀληθείας»ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΙΓΓΟΣ

«ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡ ΚΥΡΙΕ»ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΙΓΓΟΣ

«ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ» ΗΧΟΣ Β΄ ΚΩΝ. ΠΡΙΓΓΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΣΤΕΡΗΣ

«ΠΑΡΕΛΑΒΕΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΙΓΓΟΣ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄

«ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ» ΠΡΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄

«ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ»Κ. ΠΡΙΓΓΟΣ-ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

«ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ» ΠΡΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ