ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ

Χορός Θρασυβούλου Στανίτσα – Κοινωνικόν «Επαίνει Ιερουσαλήμ» ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ 1959

» ΣΕ ΤΗΝ ΦΑΕΙΝΗΝ ΛΑΜΠΑΔΑ»ΗΧΟΣ Α΄ΕΙΡΜΟΣ Θ΄ΩΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ ΔΗΜ. ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

«ΥΜΝΟΙ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ)» ΔΗΜ. ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

«ΕΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΜΝΗΜΑΤΟΣ»ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

«ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

«ΜΕΘ’ ΗΜΕΡΑΣ ΟΚΤΩ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄

«ΥΜΝΟΙ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ» (ΤΟΥ ΘΩΜΑ) ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ