ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

«ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ» ΗΧΟΣ Δ΄ ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Advertisements

«Τῶν νομικῶν διδαγμάτων» Γεωργίου Ραιδεστηνού Λεωνίδας Αστέρης

«Παρθένε Πανάμωμε Θεοῦ….» ΗΧΟΣ Α΄ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ

«Ἆρόν σου τὴν φωνὴν ἀληθῶς…» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΧΟΡΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

«Τῶν νομικῶν διδαγμάτων» Ἦχος πλ. δ’ ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ/ ΔΗΜ. ΓΑΛΑΝΗΣ/ ΠΑΝ. ΤΖΑΝΑΚΟΣ 

 

«Δανιὴλ ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν» Ἦχος πλ. β’ ΧΟΡΟΣ CMKON

«ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΔΑΓΜΑΤΩΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ