ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

«ΤΟΙΣ ΕΝ ΣΚΟΤΕΙ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ.Β΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Advertisements

¨ΟΣΙΕ ΤΡΙΣΜΑΚΑΡ ΑΓΙΩΤΑΤΕ ΠΑΤΕΡ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ(2017)

12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ.   Ἦχος πλ.α’ – ῾Εωθινόν Ε’.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ(2017)

12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ. Ἦχος πλ.α’ – ῾Εωθινόν Ε’ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (11/03/17)  

«Η ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΓΛΩΣΣΑ ΣΟΥ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Δόξα… Ἦχος πλ. δ’ Ἡ γρήγορος γλῶσσά σου πρὸς διδασκαλίαν, ἐν τοῖς ὠσὶ τῶν καρδιῶν ἐνηχοῦσα τὰς τῶν ῥαθύμων ψυχὰς διανίστησι, καὶ θεοφθόγγοις λόγοις σου κλῖμαξ εὑρίσκεται, τοὺς ἐκ γῆς πρὸς Θεὸν ἀναφέρουσα· διὸ Γρηγόριε, Θετταλίας τὸ θαῦμα, μὴ παύσῃ πρεσβεύων Χριστῷ φωτισθῆναι τῷ θείῳ φωτὶ τοὺς τιμῶντάς σε.

«ΟΣΙΕ ΤΡΙΣΜΑΚΑΡ ΑΓΙΩΤΑΤΕ ΠΑΤΕΡ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

«ΤΟΙΣ ΕΝ ΣΚΟΤΕΙ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΙΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ +ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ