ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

«Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου» Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

«Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί- ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες∙ ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν» (Ματθ. στ’ 16). Ὅταν νηστεύετε δέν πρέπει νά φαίνεστε σκυθρωποὶ καὶ κατηφεῖς, ὅπως οἱ ὑποκριτές. Αὐτοί ἀλλοιώνουν τὸ πρόσωπό τους γιά νά φαίνεται μαραμένο, ὥστε νά δείξουν στούς […]

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ (2018)

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ +Ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τῆς ἀπό τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐξορίας τοῦ πρωτοπλάστου ᾽Αδάμ. ῏Ηχος δ´ – ῾Εωθινόν Δ´ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/02/18)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (2018)

  11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ ῏ Ηχος γ´ – ῾Εωθινόν Γ´.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙϚ´ΛΟΥΚΑ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ(2017)

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 +Κυριακή ΙϚ´ΛΟΥΚΑ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ. ῏Ηχος πλ. δ, ἑωθινὸν ΙΑ῞. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙϚ´ΛΟΥΚΑ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (2017)

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 +Κυριακή ΙϚ´ΛΟΥΚΑ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ. ῏Ηχος πλ. δ, ἑωθινὸν ΙΑ῞. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (4/02/17)  

Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος – Χερουβικόν, Κων. Πρίγγου, Ήχος δ’ άγια (μπεγιατί)

«ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ» «ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ’ «ΤΑ ΠΛΗΘΗ» ΠΑΤΗΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΣΤΕΡΗΣ