ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ(2018)

6 ΜΑΪΟΥ 2018 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ Ἦχος δ΄ – Ἑωθινόν Ζ΄. Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (2018)

6 ΜΑΪΟΥ 2018 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ Ἦχος δ΄ – Ἑωθινόν Ζ΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (5/5/18)  

» ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ» ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

http://glt.goarch.org/texts/PeΙΔΙn/p07.html Ἦχος β’  Μετὰ τὴν Ἐγερσίν σου Κύριε, συνηγμένων τῶν Μαθητῶν σου, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, ἐν μέσῳ ἔστης, εἰρήνην παρέχων αὐτοῖς. Πεισθεὶς δὲ καὶ ὁ Θωμᾶς, τῇ ὁράσει τῶν χειρῶν καὶ τῆς πλευρᾶς σου, Κύριον καὶ Θεόν σε ὡμολόγησε, σῴζοντα τοὺς ἐλπίζοντας εἰς σέ, φιλάνθρωπε. Ἦχος β’  Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, ἐπιστὰς ὁ Ἰησοῦς τοῖς […]

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (2018)

  29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018 +ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τῆς παρὰ τὴν κολυμβήθραν Βηθεσδᾶ θεραπείας τοῦ Παραλύτου ῏Ηχος γ´ – ῾Εωθινόν Ε´.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (2018)

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018                   + ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τῆς παρὰ τὴν κολυμβήθραν Βηθεσδᾶ θεραπείας τοῦ Παραλύτου. ῏Ηχος γ´ – ῾Εωθινόν Ε´. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (28/4/18)  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (2018)

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 +ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ +ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ +Κυριακῇ τρίτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν τῶν ἁγίων γυναικῶν Μυροφόρων ἑορτὴν ἑορτάζομεν, ἔτι δὲ μνείαν ποιούμεθα καὶ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας Ἰωσήφ, ὅς ἦν μαθητὴς κεκρυμμένος, πρὸς δέ, καὶ τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου.   Ἦχος β´ Ἑωθινόν Δ´.

«ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ» ΨΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΜΟΝΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ