Αρχείο κατηγορίας ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

«Δεῦτε ἐργασώμεθα ἐν τῷ μυστικῷ ἀμπελῶνι» ΗΧΟΣ Α΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ

Δόξα…

Ἦχος α’

Δεῦτε ἐργασώμεθα ἐν τῷ μυστικῷ ἀμπελῶνι καρποὺς μετανοίας, ἐν τούτῳ ποιούμενοι οὐκ ἐν βρώμασι καὶ πόμασι κοπιῶντες, ἀλλ’ ἐν προσευχαῖς καὶ νηστείαις τάς ἀρετὰς κατορθοῦντες, τούτοις ἀρεσκόμενος, ὁ Κύριος τοῦ ἔργου δηνάριον παρέχει δι οὗ ψυχὰς λυτροῦται, χρέους ἁμαρτίας, ὁ μόνος πολυέλεος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.

«Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας». ᾿Ιανουαρίου ἱερομάρ. (†305). ᾿Αλεξάνδρας τῆς βασιλίσσης· ᾿Αναστασίου Α΄ ᾿Αντιοχείας, ὁσίου (†599)· Μαξίμου Κων/πόλεως (†434).

῏Ηχος πλ. α΄, ἑωθινὸν β΄

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (20/04/13)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.

 «᾿Ιωάννου ὁσίου

συγγραφέως τῆς Κλίμακος». ᾿Αριστάρχου, Πούδη καὶ Τροφίμου ἐκ τῶν 70. ᾿Αρδαλίωνος μάρτυρος τοῦ πρώην μίμου, Θωμαΐδος μάρτυρος, Δημητρίου νεομάρτ. τοῦ ἐν Τριπόλει (†1803).

Ηχος  δ΄· ωθινν α΄

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ (Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ)

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 

(ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟ­ΠΡΟ­ΣΚΥΝΗΣΕΩΣ).

Καλλιοπίου καὶ ᾿Ακυλίνης μαρτύρων (†304).

Γεωργίου ὁσίου ἐπισκ. Μυτιλήνης († θ΄ αἰ.).

 ῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν ια΄  

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ (Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ)

«Τοῖς ἐν σκότει ἁμαρτημάτων» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Δόξα…

Ἰδιόμελον τοῦ Τριῳδίου

Ἦχος πλ. β’

Τοῖς ἐν σκότει ἁμαρτημάτων πορευομένοις φῶς ἀνέτειλας Χριστέ, τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας, καὶ τὴν εὔσημον ἡμέραν τοῦ Πάθους σου δεῖξον ἡμῖν, ἵνα βοῶμέν σοι· Ἀνάστα ὁ Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.

«Γρηγορου ρχιεπισκπου Θεσσαλονκης το Παλαμ». Υπατου πισκπου Γαγγρν ερομ. (†326), ᾿Ακακου μολογητο πισκπου Μελιτινς.

 Ηχος β΄, ωθινν ι΄

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.

«Γρηγορου ρχιεπισκπου Θεσσαλονκης το Παλαμ». Υπατου πισκπου Γαγγρν ερομ. (†326), ᾿Ακακου μολογητο πισκπου Μελιτινς.

 Ηχος β΄, ωθινν ι΄

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (30/03/13)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ