Αρχείο κατηγορίας ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

«Δανιὴλ ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν» Ἦχος πλ. β’ ΔΟΞΑ.. ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΜΠΑΣ/ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ

Δοξαστικὸν 
Ἦχος πλ. β’ 
Δανιὴλ ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν, λίθον ἄνευ χειρὸς τμηθέντα, θεωρήσας σε Κύριε, βρέφος ἄνευ σπορᾶς, τεχθῆναι προηγόρευσε, σὲ τὸν ἐκ Παρθένου σαρκωθέντα Λόγον, τόν ἀναλλοίωτον Θεόν, καὶ Σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Συνέχεια ανάγνωσης «Δανιὴλ ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν» Ἦχος πλ. β’ ΔΟΞΑ.. ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΜΠΑΣ/ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ

«ΑΡΓΕΣ ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ» ΗΧΟΣ Β΄ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ