Αρχείο κατηγορίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ

«Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ» ΗΧΟΣ Δ΄ (ΑΓΙΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ

Κοινωνικὸν

Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος, Ἀλληλούϊα.