Αρχείο κατηγορίας ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ » ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΗ

«Ὁ τὸν ἀμπελῶνα φυτεύσας» ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΑΠΟΣΤΙΧΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΑΤΑΚΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΕΣΠΕΡΑΣ)

Ἰδιόμελον Ἦχος βαρὺς

Ὁ τὸν ἀμπελῶνα φυτεύσας, καὶ τοὺς ἐργάτας καλέσας, ἐγγὺς ὑπάρχει Σωτήρ, δεῦτε οἱ τῆς Νηστείας ἀγωνισταί, μισθὸν ἀπολαύσωμεν, ὅτι πλούσιος ὑπάρχει, ὁ δοτήρ καὶ ἐλεήμων, μικρὸν ἐργασάμενοι, κομισώμεθα, τὸ τῆς ψυχῆς ἔλεος.

» ΕΩΘΙΝΟΝ Δ΄» ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ»

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
(1911-2012)
Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κων/λεως

 

Την 12η Αυγούστου 2012, εξεδήμησεν προς Κύριον ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως κ. Αθανάσιος Καραμάνης.

Είη η μνήμη αυτού αιωνία!