ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΝΑ

«Η Αγία Αικατερίνη του Θεοβάδιστου Όρους Σινά» (Φωτεινά Μονοπάτια, Επεισόδιο 10)

Advertisements

«ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ΕΣΠΕΡΙΑ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΙΝΑ ΗΧΟΣ Α΄

ΤΑ ΕΣΠΕΡΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ  ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΣΕ ΗΧΟ Α΄ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΗΧΟ Α΄ Στίχ. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσης, Κύριε, Κύριε τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμός ἐστιν. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος Σήμερον πιστοὶ χορεύσωμεν, ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις, τῷ  Κυρίῳ ᾄδοντες, τιμῶντες καὶ τὴν αὐτοῦ, ἡγιασμένην σκηνήν, τὴν ἔμψυχον κιβωτόν, τὴν τὸν ἀχώρητον […]