ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ

«Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου» ΜΕΓΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΧΟΡΟΣ Θ. ΦΩΚΑΕΥΣ/ΣΥΡΚΑΣ/ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ/ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ/ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ

  Προκείμενον Ἦχος πλ. δ’ Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τοῦ παιδός σου, ὅτι θλίβομαι, ταχὺ ἐπάκουσόν μου, πρόσχες τῇ ψυχῇ μου, καὶ λύτρωσαι αὐτήν. Advertisements

«Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην» ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΝΥΝ Θ’ ΩΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α’ Ι. ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ/ ΜΕΤΕΩΡΙΤΙΚΟ ΨΑΛΤΗΡΙ/ Γ. ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ / ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

 

«ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ ΣΤΡΑΤΗΓΩ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ

«ΑΤΕΝΙΣΑΙ ΤΟ ΟΜΜΑ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ

«ΥΜΝΟΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ» ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ