Αρχείο κατηγορίας ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

«Εὐαγγελιστὰ Ἰωάννη» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΔΟΞΑ..ΑΙΝΩΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ/ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ/ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΤΑΝΗΣ

Ἦχος πλ. δ’ 
Εὐαγγελιστὰ Ἰωάννη, Ἰσάγγελε Παρθένε, Θεολόγε θεοδίδακτε, ὀρθοδόξως τῷ κόσμῳ, τὴν ἄχραντον πλευράν, τὸ αἷμα καὶ τὸ ὕδωρ βλύζουσαν ἐκήρυξας, ἐν ᾧ τὴν αἰώνιον ζωήν, ποριζόμεθα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Advertisements

«ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ» ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ ΨΑΛΛΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

«Ὁ τῶν Ἀνάκτων Ἄναξ» «Σέλας φαεινότατον» «Πλουσίων δωρεῶν» ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΘΡ.ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ/ ΠΑΤΗΡ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ

 

 

«ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Ο ΧΟΡΟΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ/ΠΑΝ. ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ/ Δ. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

 

«ΤΙΣ ΛΑΛΗΣΕΙ ΤΑΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΣΟΥ » ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄Δ. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ/Μ. ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ/ ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ/ ΔΗΜ. ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ/ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ