ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΥΜΝΩΔΟΙ

«ΔΕΥΤΕ ΛΑΟΙ ΤΗΝ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΝ ΘΕΟΤΗΤΑ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΥΜΝΩΔΟΙ»

Δεῦτε λαοί, τὴν τρισυπόστατον Θεότητα προσκυνήσωμεν, Υἱὸν ἐν τῷ Πατρί, σὺν ἁγίῳ Πνεύματι· Πατὴρ γὰρ ἀχρόνως ἐγέννησεν Υἱόν, συναΐδιον καὶ σύνθρονον, καὶ Πνεῦμα ἅγιον ἦν ἐν τῷ Πατρί, σὺν Υἱῷ δοξαζόμενον, μία δύναμις, μία οὐσία, μία Θεότης, ἣν προσκυνοῦντες πάντες λέγομεν· Ἅγιος ὁ Θεός, ὁ τὰ πάντα δημιουργήσας δι’ Υἱοῦ, συνεργίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Ἅγιος […]

«ΔΕΥΤΕ ΛΑΟΙ ΤΗΝ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΝ ΘΕΟΤΗΤΑ»ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΥΜΝΩΔΟΙ

ΘΕΑΡΧΙΩ ΝΕΥΜΑΤΙ ΟΚΤΩΗΧΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΥΜΝΩΔΟΙ- ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

«ΔΕΥΤΕ ΛΑΟΙ ΤΗΝ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΝ ΘΕΟΤΗΤΑ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΥΜΝΩΔΟΙ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Δόξα… Καὶ νῦν … Ἦχος πλ. δ’ Λέοντος Δεσπότου Δεῦτε λαοί, τὴν τρισυπόστατον Θεότητα προσκυνήσωμεν, Υἱὸν ἐν τῷ Πατρί, σὺν ἁγίῳ Πνεύματι· Πατὴρ γὰρ ἀχρόνως ἐγέννησεν Υἱόν, συναΐδιον καὶ σύνθρονον, καὶ Πνεῦμα ἅγιον ἦν ἐν τῷ Πατρί, σὺν Υἱῷ δοξαζόμενον, μία δύναμις, μία οὐσία, μία Θεότης, ἣν προσκυνοῦντες πάντες λέγομεν· Ἅγιος ὁ Θεός, ὁ τὰ […]

«ΔΕΥΤΕ ΛΑΟΙ ΤΗΝ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΝ ΘΕΟΤΗΤΑ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΥΜΝΩΔΟΙ

  ΤΟ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΨΑΛΛΕΙ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΥΜΝΩΔΩΝ» ΣΕ ΗΧΟ ΠΛ. Δ΄ : Ἦχος πλ. δ’ Λέοντος Δεσπότου Δεῦτε λαοί, τὴν τρισυπόστατον Θεότητα προσκυνήσωμεν, Υἱὸν ἐν τῷ Πατρί, σὺν ἁγίῳ Πνεύματι· Πατὴρ γὰρ ἀχρόνως ἐγέννησεν Υἱόν, συναΐδιον καὶ σύνθρονον, καὶ Πνεῦμα ἅγιον ἦν ἐν τῷ Πατρί, σὺν Υἱῷ […]