ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΚΑΙ ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

Ἀπολυτίκιον  Ἦχος πλ. δ’  Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσὸς ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν· ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.  ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ Ἦχος πλ. δ’. Ὁ δι’ ἡμᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου, καὶ σταύρωσιν ὑπομείνας […]

¨ΣΦΑΓΗΝ ΣΟΥ ΤΗΝ ΑΔΙΚΟΝ ΧΡΙΣΤΕ» ΗΧΟΣ Α΄ΧΟΡΟΣ ΑΙΝΟΥΝΤΕΣ

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΚΑΙ ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ » ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ