ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΣΕΙΡΑ: «ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ»ΕΓΩ Ο ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ, ΕΝΑΣ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ» (ΒΙΝΤΕΟ)

İKONA: DEĞERLİ BİR MANEVİ MİRAS Kore Metropoliti ve İlahiyat Profesörü Ambrosius Zoğrafos

Ortodoksluk’ta 4.yy.’dan itibaren ikona kullanımı başlamıştır; bundaki gaye RAB’bimiz İsa’nın kilisesindeki derin bilgeliği inananlara öğretmede yardımcı olmaktır. Yani İncil’deki sözlerle kilise bilimi (Ecclesiology), İsa Mesih bilimi (Christology), Kutsal Ruh bilimi (Pneumatology) vb. detaylı ilahiyat teorilerinin kolayca anlaşılmasında görsel açıdan yardımcı ders kitapları gerekli olmuştur.  Ortodoksluk’ta erken zamanlardan beri şarkı ve şiir, resim, kilise inşaasının yapısı […]

Elias D. Moutsoulas «Die Theologie der Ikone»

Über die Ikonen der Ostkirche zu sprechen, ist nicht leicht, und zwar deshalb nicht, weil dieses Thema die ganze Theologie und Spiritualität der Ostkirche einschließt. Darum möchte ich nur einige wenige Gedanken vortragen, die aber vielleicht dazu beitragen können, die Schönheit der othodoxen Ikonen und ihren Wert etwas tiefer fühlen zu lassen, als es gerade […]