ΖΑΡΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

«Ἐπεφάνης σήμερον τῇ οἰκουμένῃ»ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΖΑΡΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Ἐπεφάνης σήμερον τῇ οἰκουμένῃ, καὶ τὸ φῶς σου Κύριε, ἐσημειώθη ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντας σε. Ἦλθες ἐφάνης τὸ Φῶς τὸ ἀπρόσιτον. Advertisements