ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

«ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ

 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ (2017)

  29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 +Μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.        Τῌ  ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΣΠΕΡΑΣ (28/8/17)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΑ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2017)

20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἦχος β’  ἑωθινὸν ΙΑ’ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (19/08/17)  

«ΣΤΙΧΗΡΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ» ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΧΟΡΟΣ ΨΑΛΤΩΝ ΧΙΟΥ

Ἦχος πλ. δ’  Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος  Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! τὴν ἐπηρμένην ὀφρύν, τοῦ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, ἐξαλείφειν φάσκοντος, πρὸς τὴν γῆν ἐταπείνωσεν, ἁπαλὴ κόρη καὶ παναμώμητος, τὰς πανουργίας αὐτοῦ νικήσασα. Ὢ τῆς δυνάμεως, τοῦ Σταυροῦ καὶ χάριτος! ἥτις ἡμῶν, πᾶσαν ὑπεστήριξε, σαφῶς ἀσθένειαν.  Μάρτυς Μαρῖνα Πανεύφημε, οὔτε βασάνων τὸ πῦρ, οὐ […]

«᾽Ανέτειλε σήμερον ἡμῖν φωταυγὴς ἑορτή» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ

Ψάλλουν οι πατέρες του κελιού αγ. Ιωάννου του Θεολόγου Σκήτης Κουτλουμουσίου Δόξα Πατρί… Ἦχος πλ.α΄. ᾽Ανέτειλε σήμερον ἡμῖν φωταυγὴς ἑορτή, τὰς καρδίας ἡμῶν φαιδρύνουσα καὶ τὸν νοῦν πρὸς οὐρανὸν ἀναβιβάζουσα· ἄνθρωπος γὰρ οὐράνιος καὶ ἐπίγειος ἄγγελος ἑορτάζεται, ὁ θεόφρων Παΐσιος. Οὗτος διάγων ἐπὶ γῆς, ὡς ἐν οὐρανῷ ἐπολιτεύετο, οὐδόλως περὶ τῶν γηΐνων μεριμνῶν ἀλλὰ τοῦ […]

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ (ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2012)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2017)

23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ  Ζ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομαρτυρος Φωκᾶ.   ῏Ηχος πλ. β´ – ῾Εωθινόν Ζ´. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (22/7/17)