ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

«ΟΙΜΟΙ ΜΕΛΑΙΝΑ ΨΥΧΗ»ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ(2017)

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τῆς ἀπό τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐξορίας τοῦ πρωτοπλάστου ᾽Αδάμ. ῏ Ηχος γ´ – ῾Εωθινόν Γ´. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (25/02/17)  

«Ο ΤΟΙΣ ΧΕΡΟΥΒΙΜ ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΟΣ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄

«ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ» ΑΘ.ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ -ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

¨ΛΕΓΕ ΣΥΜΕΩΝ»»ΔΕΧΟΥ ΣΥΜΕΩΝ» ΗΧΟΣ Α΄ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΣΤΙΧΗΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΩΑΣΑΦ ΚΑΡΕΩΤΗΣ

«Ὅσιε τρισμάκαρ, Ἁγιώτατε Πάτερ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«Ἱεραρχῶν τοὺς ἀκραίμονας» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΟΞΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ

Ἦχος πλ. δ’ Ἱεραρχῶν τοὺς ἀκραίμονας, καὶ παμφαεῖς φωστῆρας τῆς οἰκουμένης, ἐν ὕμνοις τιμήσωμεν πιστοί, Ἀθανάσιον σὺν τῷ Κυρίλλῳ, καὶ Χριστῷ ἐκβοήσωμεν χαρμονικῶς· Εὔσπλαγχνε Κύριε, παράσχου τῷ λαῷ σου, ἱκεσίαις τῶν Διδασκάλων, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ τὸ μέγα ἔλεος.