Αρχείο κατηγορίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

MCBIS 2012 – Sfânta Liturghie – Chinonic

Advertisements

«ΤΗΝ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΖΩΗΝ» ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ ΗΧΟΣ Γ’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

» Βασιλεῦ οὐράνιε» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

Δόξα πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι


Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.


Ἦχος πλ. β’

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθέ, καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.