Αρχείο κατηγορίας ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ

«ΤΟΝ ΛΗΣΤΗΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ» ΗΧΟΣ Γ΄ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

Advertisements

«Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν» ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΗΧΟΣ Γ΄ΑΥΤΟΜΕΛΟΝ

Ἐξαποστειλάριον Αὐτόμελον

Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἀνατολὴ ἀνατολῶν, καὶ οἱ ἐν σκότει καὶ σκιᾷ, εὕρομεν τὴν ἀλήθειαν· καὶ γὰρ ἐκ τῆς Παρθένου ἐτέχθη ὁ Κύριος