ΕΙΡΜΟΙ

«ΜΗ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ» ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΡΙΖΗΣ)

Advertisements

«ΜΗ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ» ΕΙΡΜΟΣ Θ’ ΩΔΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑΣ

«Μεγάλυνον ψυχή μου……Μυστήριον ξένον, ὁρῶ καὶ παράδοξον!» ΕΙΡΜΟΣ ΤΗΣ Θ’ ΩΔΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΗΧΟΣ Α΄

Ὁ Εἱρμὸς Ἦχος α’ Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν, καὶ ἐνδοξοτέραν τῶν ἄνω στρατευμάτων. «Μυστήριον ξένον, ὁρῶ καὶ παράδοξον! οὐρανὸν τὸ Σπήλαιον· θρόνον Χερουβικόν, τὴν Παρθένον· τὴν φάτνην χωρίον· ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρητος, Χριστὸς ὁ Θεός· ὃν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν».