ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ

Ἱεραρχῶν τὴν καλλονήν .Δοξαστικό μεγάλου Ἑσπερινοῦ Αγίου Νικολάου Ἦχος πλ. β’ ΧΟΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ

Advertisements

«ΟΣΙΕ ΠΑΤΕΡ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄Δόξα αίνων Αγίου Σάββα ΠΕΤΡΟΥ-[ερμ Νικ Παπαδημητρίου]

«Σήμερον ἐπέφανεν, ἡ φωτοφόρος σου μνήμη, Στυλιανέ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄Δόξα εσπερίων αγίου Στυλιανού Δανιήλ Καραμπάσης

«Τῷ τοῦ νυμφίου σου ἔρωτι τετρωμένη Αἰκατερῖνα σεμνή» ΔΟΞΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ

  Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄. Τῷ τοῦ νυμφίου σου ἔρωτι τετρωμένη Αἰκατερῖνα σεμνή, παρθενομάρτυς καὶ πάνσοφε, πᾶσαν κοσμικὴν προσπάθειαν προθύμως κατέλιπες, καὶ τῷ σημείῳ τοῦ σταυροῦ σφραγισαμένη ἑαυτήν, τὴν τῶν εἰδώλων πλάνην πανσόφως διήλεγξας, καὶ ῥητόρων ἔπαυσας τὰς ληρώδεις ἐνστάσεις, τοῦ Χριστοῦ τὸ ὄνομα λαμπρῶς πᾶσι κηρύξασα· ὅθεν καὶ στέφει οὐρανίῳ ἀναδησαμένη τὴν κεφαλήν, σὺν […]

«ΒΙΟΝ ΑΫΛΟΝ ΕΞΗΣΚΗΜΕΝΗ» ΔΟΞΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΟΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ Ιακώβου πρωτοψάλτου. Ήχος Β

«ΑΞΙΩΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΔΕΛΑΪΔΑΣ

«ΤΟΝ ΝΟΕΡΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ» ΗΧΟΣ Δ΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ