ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΝ ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ

«Μήτηρ μὲν ἐγνώσθης» ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΝ ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΗΧΟΥ ΥΠΟ ΜΑΓΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΟΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΤΑΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ

  Θεοτοκίον –  Ἦχος βαρὺς  Μήτηρ μὲν ἐγνώσθης, ὑπὲρ φύσιν Θεοτόκε, ἔμεινας δὲ παρθένος, ὑπὲρ λόγον καὶ ἔννοιαν, καὶ τὸ θαῦμα τοῦ τόκου σου, ἑρμηνεῦσαι γλῶσσα οὐ δύναται· παραδόξου γὰρ οὔσης τῆς συλλήψεως Ἁγνή, ἀκατάληπτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆς κυήσεως· ὅπου γὰρ βούλεται Θεός, νικᾶται φύσεως τάξις. Διό σε πάντες Μητέρα τοῦ Θεοῦ γινώσκοντες, δεόμεθά […]

«Τὶς μὴ μακαρίσει σε, Παναγία Παρθένε» Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου

«Μήτηρ μέν ἐγνώσθης» Ιακώβου Πρωτοψάλτου – Λυκούργος Αγγελόπουλος

«ΤΙΣ ΜΗ ΜΑΚΑΡΙΣΕΙ ΣΕ»ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΝ ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ ΠΛ. Β

«ΠΩΣ ΜΗ ΘΑΥΜΑΣΩΜΕΝ» ΗΧΟΣ Γ΄ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΝ ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

«ΠΩΣ ΜΗ ΘΑΥΜΑΣΩΜΕΝ» ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΝ ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ ΗΧΟΣ Γ΄ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

«Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου» ΗΧΟΣ Β΄ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΝ ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

  Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου, τῆς χάριτος ἐλθούσης· ὡς γὰρ ἡ βάτος οὐκ ἐκαίετο καταφλεγομένη, οὕτω παρθένος ἔτεκες, καὶ παρθένος ἔμεινας, ἀντὶ στύλου πυρός, δικαιοσύνηςἀνέτειλεν Ἥλιος, ἀντὶ Μωϋσέως Χριστός, ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν.