ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΝ ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ

«ΜΗΤΗΡ ΜΕΝ ΕΓΝΩΣΘΗΣ» ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ +ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Advertisements

«Τίς μή μακαρίσει σε» Μέλος Θεοδ. Φωκαέως, Δημήτριος Παπάνης

«Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΝ ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ ΚΑΡΑΚΑΛΛΗΝΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ

 

«Μήτηρ μὲν ἐγνώσθης» ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΝ ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΗΧΟΥ ΥΠΟ ΜΑΓΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΟΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΤΑΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ

  Θεοτοκίον –  Ἦχος βαρὺς  Μήτηρ μὲν ἐγνώσθης, ὑπὲρ φύσιν Θεοτόκε, ἔμεινας δὲ παρθένος, ὑπὲρ λόγον καὶ ἔννοιαν, καὶ τὸ θαῦμα τοῦ τόκου σου, ἑρμηνεῦσαι γλῶσσα οὐ δύναται· παραδόξου γὰρ οὔσης τῆς συλλήψεως Ἁγνή, ἀκατάληπτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆς κυήσεως· ὅπου γὰρ βούλεται Θεός, νικᾶται φύσεως τάξις. Διό σε πάντες Μητέρα τοῦ Θεοῦ γινώσκοντες, δεόμεθά […]

«Τὶς μὴ μακαρίσει σε, Παναγία Παρθένε» Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου

«Μήτηρ μέν ἐγνώσθης» Ιακώβου Πρωτοψάλτου – Λυκούργος Αγγελόπουλος

«ΤΙΣ ΜΗ ΜΑΚΑΡΙΣΕΙ ΣΕ»ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΝ ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ ΠΛ. Β