ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

«Το ἀπ’ αἰῶνος μυστήριον» ΗΧΟΣ Β΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΩ ΝΑΩ ΠΡΟΣΑΓΕΤΑΙ» ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΝΥΝ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΗΧΟΣ Β΄ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

«ΚΡΟΤΗΣΩΜΕΝ ΕΝ ΑΣΜΑΣΙ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΔΗΜ. ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΜΝΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

«Ο ΕΝΣΑΡΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ» ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΗΧΟΣ Δ΄ ΔΗΜ. ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

¨ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ ΣΤΡΑΤΗΓΩ» ΑΡΓΟΝ ΔΗΜ. ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

«ΤΑΣ ΜΥΣΤΙΚΑΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δόξα… Ἦχος πλ. β’ Τὰς μυστικὰς σήμερον τοῦ Πνεύματος σάλπιγγας, τοὺς θεοφόρους Πατέρας ἀνευφημήσωμεν, τοὺς μελῳδήσαντας ἐν μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας, μέλος ἐναρμόνιον θεολογίας, Τριαδα μίαν ἀπαράλλακτον, οὐσίαν τε καὶ Θεότητα, τοὺς καθαιρέτας Ἀρείου, καὶ Ὀρθοδόξων προμάχους, τοὺς πρεσβεύοντας πάντοτε Κυρίῳ, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.