ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

»ΜΩΣΗΣ ΤΩ ΚΑΙΡΩ ΤΗΣ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΔΟΞΑΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

«ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ» ΗΧΟΣ A΄ ΣΙΑΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡ. ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

Ο ΕΝ ΧΕΡΣΙ ΠΡΕΣΒΥΤΙΚΑΙΣ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ.Β΄ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

«Πάτερ Χρυσόστομε, ὡς ποταμὸς θεόβρυτος» ΗΧΟΣ Δ΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

Ἦχος δ’ Γερμανοῦ Πάτερ Χρυσόστομε, ὡς ποταμὸς θεόβρυτος, ἐκ τῆς Ἐδὲμ μυστικῶς ἐξερχόμενος, εἰς ἀρχὰς τέσσαρας διαδραμών, σοῖς λόγοις τῆς γῆς τὰ πέρατα, πάντα πιστὸν κατήρδευσας, τῇ παγχρύσῳ διδασκαλίᾳ σου, διὸ τὴν ἐπάνοδον, σοῦ τῶν θείων λειψάνων, ἡμῖν σαφῶς πολιτογραφήσας, πρεσβεύεις σωθῆναι, τὰς ψυχὰς Ἰωάννη, τῶν ἀνυμνούντων σε.

«Σήμερον ἐπέφανεν, ἡ φωτοφόρος σου μνήμη, Στυλιανέ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄Δόξα εσπερίων αγίου Στυλιανού Δανιήλ Καραμπάσης

«ΟΣΙΕ ΤΡΙΣΜΑΚΑΡ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΙΛΑΝΘΙΔΟΥ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

«ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ» ΗΧΟΣ Δ΄(ΑΓΙΑ) ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ