ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

«ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΥΡΙΟΥ» «ΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΥΜΝΕΙ ΣΕ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ

Μαρτυρικὸν Μάρτυρες Κυρίου, πάντα τόπον ἁγιάζετε, καὶ πᾶσαν νόσον θεραπεύετε, καὶ νῦν πρεσβεύσατε, ῥυσθῆναι τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν δεόμεθα. Δόξα… Καὶ νῦν … Θεοτοκίον Τὰ οὐράνια ὑμνεῖ σε κεχαριτωμένη, Μῆτερ ἀνύμφευτε, καὶ ἡμεῖς δοξολογοῦμεν, τὴν ἀνεξιχνίαστόν σου γέννησιν, Θεοτόκε πρέσβευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Advertisements