ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ

«ΠΑΣΧΑ ΙΕΡΟΝ» ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ CHOIR TROPOS

Advertisements

«ΚΥΜΑΤΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΚΑΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Γ. ΔΑΡΛΑΣΗΣ/ ΧΟΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια» Ἦχος πλ. δ’ Έξοδος χορού

«Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς» Ήχος β΄ ΧΟΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ Eglise des Carmes

«Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου Ήχος α΄» CHOIR TROPOS Eglise des Carmes

» Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε» Βυζ Χορός ΤΡΟΠΟΣ (Θεοφάνους Βατοπαιδινού)

Ἱεραρχῶν τὴν καλλονήν .Δοξαστικό μεγάλου Ἑσπερινοῦ Αγίου Νικολάου Ἦχος πλ. β’ ΧΟΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ