ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ ΙΩΣΗΦ

«Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία·» Ιωσήφ Βρυέννιου

Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία· οὐ ψευσόμεθά σου πατροπαράδοτον σέβας· ἐν σοὶ ἐγεννήθημεν, καὶ σοὶ ζῶμεν, καὶ ἐν σοὶ κοιμηθησόμεθα· εἰ δὲ καλέσει καιρός, καὶ μυριάκις ὑπὲρ σοῦ τεθνηξόμεθα. Advertisements

Advertisements