Αρχείο κατηγορίας ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ ΙΩΣΗΦ

«Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία·» Ιωσήφ Βρυέννιου

Οκ ρνησόμεθά σε, φίλη ρθοδοξία·
ο
ψευσόμεθά σου πατροπαράδοτον σέβας·
ν σογεννήθημεν, κα σο ζμεν, καν σο κοιμηθησόμεθα·
ε
δ καλέσει καιρός, κα μυριάκις πρ σο τεθνηξόμεθα.

Advertisements