Αρχείο κατηγορίας ΒΑΤΟΠΑΙΔΙ

«Ἀναστάσεως ἡμέρα» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΡΜΠΑ/ ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ

Δόξα… Καὶ νῦν…
Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

Ένα μήνυμα για την Ορθόδοξη Ελλάδα  

Ο γνωστός ηθοποιός του Χόλλιγουντ Τζόναθαν Τζάκσον, κάτοχος 5 βραβείων Emmy, σε συνέντευξη που έδωσε στην «Πεμπτουσία» κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος, καταθέτει την εμπειρία του από την Ορθόδοξη πίστη και ζωή.

http://www.pemptousia.gr

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΧΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ» ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΝΥΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

Δόξα… Καὶ νῦν… Ἦχος δ’

Ἀνδρέου Ἱεροσολυμίτου

Σήμερον χαρᾶς Εὐαγγέλια, παρθενικὴ πανήγυρις, τὰ κάτω τοῖς ἄνω συνάπτεται, ὁ Ἀδὰμ καινουργεῖται, ἡ Εὔα τῆς πρώτης λύπης ἐλευθεροῦται, καὶ ἡ σκηνὴ τῆς καθ’ ἡμᾶς οὐσίας τῇ θεώσει τοῦ προσληφθέντος φυράματος, ναὸς Θεοῦ κεχρημάτικεν. Ὦ Μυστήριον! ὁ τρόπος τῆς κενώσεως ἄγνωστος, ὁ τρόπος τῆς συλλήψεως ἄφραστος, Ἄγγελος λειτουργεῖ τῷ θαύματι, παρθενικὴ γαστὴρ τὸν Υἱὸν ὑποδέχεται, Πνεῦμα Ἅγιον καταπέμπεται, Πατὴρ ἄνωθεν εὐδοκεῖ, καὶ τὸ συνάλλαγμα, κατὰ κοινὴν πραγματεύεται βούλησιν, ἐν ᾧ, καὶ δι’ οὗ σωθέντες, συνῳδὰ τῷ Γαβριήλ, πρὸς τὴν Παρθένον βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, ἐξ ἧς ἡ σωτηρία, Χριστὸς ὁ Θεός ἡμῶν, τὴν καθ’ ἡμᾶς προσλαβόμενος φύσιν, πρὸς ἑαυτὸν ἐπανήγαγεν· Αὐτὸν ἱκέτευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Πολύτιμος θησαυρός» κρυμμένος για τρεις αιώνες στο Άγιο Όρος!!!

« Εκτύπωση E-mail
22-09-2012 13:27:51
 ImageΈνας ολόκληρος θησαυρός από σπάνια χειρόγραφα, κώδικες, Ευαγγέλια, θρησκευτικά βιβλία, ακόμη και τραγωδίες του Αισχύλου αλλά και σπαράγματα του Ομήρου αποκαλύφθηκε σε μια μάζα χαρτοπολτού, που ήταν κρυμμένη για τουλάχιστον τρεις αιώνες στη σκεπή της Μονής Βατοπεδίου, ένα σημείο που στο παρελθόν χρησίμευε ως βιβλιοθήκη.

«ΠΩΣ ΜΗ ΘΑΥΜΑΣΩΜΕΝ» ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

ΤΟ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ ΤΟΥ Γ΄ΗΧΟΥ ΨΑΛΛΕΙ Ο ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ:

«Πῶς μὴ θαυμάσωμεν, τὸν θεανδρικόν σου Τόκον Πανσεβάσμιε; πεῖραν γὰρ ἀνδρὸς μὴ δεξαμένη Πανάμωμε, ἔτεκες ἀπάτορα Υἱὸν ἐν σαρκί, τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρός γεννηθέντα ἀμήτορα, μηδαμῶς ὑπομείναντα τροπήν, ἢ φυρμόν, ἢ διαίρεσιν, ἀλλ’ ἑκατέρας οὐσίας τὴν ἰδιότητα, σώαν φυλάξαντα. Διὸ Μητροπάρθενε Δέσποινα, αὐτόν ἱκέτευε σωθῆναι, τὰς ψυχὰς τῶν ὀρθοδόξως, Θεοτόκον ὁμολογούντων σε».

» ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ» (ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ) ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

Ἦχος πλ. α’

Δόξα… Καὶ νῦν…

Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

Μεγάλη Παρασκευή Άντίφωνο ιβ (Μονή Βατοπαιδίου)

Ἀντίφωνον ΙΒʹ. Ἦχος πλ. δʹ

Τάδε λέγει Κύριος τοῖς Ἰουδαίοις·
Λαός μου τί ἐποίησά σοι, ἢ τί σοι
παρηνώχλησα; τοὺς τυφλούς σου
ἐφώτισα, τοὺς λεπρούς σου ἐκαθάρι‐
σα, ἄνδρα ὄντα ἐπὶ κλίνης ἠνωρθω‐
σάμην. Λαός μου, τί ἐποίησά σοι, καὶ
τί μοι ἀνταπέδωκας; ἀντὶ τοῦ μάννα
χολήν, ἀντὶ τοῦ ὕδατος ὄξος, ἀντὶ
τοῦ ἀγαπᾶν με, σταυρῷ με προσηλώ‐
σατε· οὐκέτι στέγω λοιπόν, καλέσω
μου τὰ ἔθνη, κᾀκεῖνα με δοξάσουσι,
σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Πνεύματι, κᾀγὼ
αὐτοῖς δωρήσομαι, ζωὴν τὴν
αἰώνιον.
Σήμερον τοῦ Ναοῦ τὸ καταπέτα‐
σμα, εἰς ἔλεγχον ῥήγνυται τῶν πα‐
ρανόμων· καὶ τὰς ἰδίας ἀκτῖνας, ὁ
ἥλιος κρύπτει, Δεσπότην ὁρῶν
σταυρούμενον.
Οἱ νομοθέται τοῦ Ἰσραήλ, Ἰουδαῖ‐
οι καὶ Φαρισαῖοι, ὁ χορὸς τῶν Ἀπο‐
στόλων βοᾷ πρὸς ὑμᾶς. Ἰδε ναός, ὃν
ὑμεῖς ἐλύσατε, ἴδε ἀμνός, ὃν ὑμεῖς
ἐσταυρώσατε, τάφῳ παρεδώκατε,
ἀλλʹ ἐξουσίᾳ ἑαυτοῦ ἀνέστη. Μὴ
πλανᾶσθε Ἰουδαῖοι· αὐτὸς γάρ ἐστιν
ὁ ἐν θαλάσσῃ σώσας, καὶ ἐν ἐρήμῳ
θρέψας, αὐτός ἐστιν ἡ ζωὴ καὶ τὸ
φῶς, καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Κόσμου.
Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
Χαῖρε ἡ πύλη τοῦ Βασιλέως τῆς
δόξης, ἣν ὁ Ὕψιστος μόνος διώδευσε,
καὶ πάλιν ἐσφραγισμένην κατέλι‐
πεν, εἰς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Κάθισμα. Ἦχος πλ. δʹ.
Ὅτε παρέστης τῷ Καϊάφᾳ ὁ Θεός,
καὶ παρεδόθης τῷ Πιλάτῳ ὁ Κριτής,
αἱ οὐράνιαι δυνάμεις, ἐκ τοῦ φόβου
ἐσαλεύθησαν· τότε δὲ καὶ ὑψώθης
ἐπὶ τοῦ ξύλου ἐν μέσῳ δύο λῃστῶν,
καὶ ἑλογίσθης μετὰ ἀνόμων ὁ ἀνα‐
μάρτητος, διὰ τὸ σῶσαι τὸν ἄνθρω‐
πον. Ἀνεξίκακε Κύριε, δόξα σοι.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πολλά κατηγορώ από τους κρατούμενους στην 6η πτέρυγα Kορυδαλλού !

Ο φυλακισμένος Αντώνης Παπαδάτος, εκπροσωπώντας τους κρατουμένους της 6ης πτέρυγας στις φυλακές κορυδαλλού, έστειλε επιστολή μέσω της οποίας εκφράζει την ευγνωμοσύνη τους, προς τον Γέροντα Εφραίμ και ευχαριστεί τον Θεό που τον έφερε κοντά τους!

Συνέχεια ανάγνωσης Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πολλά κατηγορώ από τους κρατούμενους στην 6η πτέρυγα Kορυδαλλού !

Η υποδοχή του Ηγουμένου Εφραίμ στο Βατοπαίδι (ΦΩΤΟ)

ΠΗΓΗ: WWW.ROMFEA.GR

 

 

 

ipodoxi

Με δάκρυα στα μάτια και αναμμένες λαμπάδες οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπαίδιου, υποδέχθηκαν πριν από λίγο τον Πνευματικό τους πατέρα και Ηγούμενο Γέροντα Εφραίμ.

Ο Ηγούμενος έγινε δεκτός από την αδελφότητα, καθώς και από εκατοντάδες προσκυνητές.

Οι προσκυνητές έτρεχαν να πάρουν την ευλογία του γέροντα, ο οποίος φανερά συγκινημένος τους ευλογούσε.

Στην είσοδο της Μονής τελέστηκε η επίσημη η υποδοχή του Ηγούμενου, στον οποίο ο γέρων Γερμανός του παρέδωσε τον σταυρό ευλογίας και την πατερίτσα.

Συνέχεια ανάγνωσης Η υποδοχή του Ηγουμένου Εφραίμ στο Βατοπαίδι (ΦΩΤΟ)