ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΕΟΣ

«ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ» ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ

Advertisements

ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ/ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

«Ἐξηγόρασας Ἡμᾶς…» ΗΧΟΣ Δ΄ ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ

«Πᾶσα ἡ Κτίσις, ἠλλοιοῦτο φόβῳ » ΗΧΟΣ Α΄ «Λαὸς Δυσσεβὴς Καὶ Παράνομος…», «Σήμερον Σὲ Θεωροῦσα…», «Ἐπὶ Ξύλου Βλέπουσα…» ΗΧΟΣ Β΄ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΙ /Χορωδία Συνδέσμου Ιεροψαλτών Αργολίδας

«Τὸν Νῶτόν Μου Ἔδωκα Εἰς Μαστίγωσιν…» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ

«Ἐξέδυσάν Με Τὰ Ἱμάτιά Μου…» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ /ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ

«Δύο Καὶ Πονηρὰ…», «Ἕκαστον Μέλος…», «Σταυρωθέντος Σου Χριστέ… ΗΧΟΣ Γ΄ ΣΤΙΧΗΡΑ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ