ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΕΟΣ

«Παρθένε Πανάμωμε Θεοῦ….» ΗΧΟΣ Α΄ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ

Advertisements

«Ἆρόν σου τὴν φωνὴν ἀληθῶς…» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΧΟΡΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

«ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ» ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ

ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ/ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

«Ἐξηγόρασας Ἡμᾶς…» ΗΧΟΣ Δ΄ ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ

«Πᾶσα ἡ Κτίσις, ἠλλοιοῦτο φόβῳ » ΗΧΟΣ Α΄ «Λαὸς Δυσσεβὴς Καὶ Παράνομος…», «Σήμερον Σὲ Θεωροῦσα…», «Ἐπὶ Ξύλου Βλέπουσα…» ΗΧΟΣ Β΄ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΙ /Χορωδία Συνδέσμου Ιεροψαλτών Αργολίδας

«Τὸν Νῶτόν Μου Ἔδωκα Εἰς Μαστίγωσιν…» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ