ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

«ΔΑΥΪΤΙΚΩΣ ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ

Advertisements

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ’ ΗΧΟΣ Δ΄»ΑΚΕΣΤΩΡ ΣΟΦΩΤΑΤΟΣ» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. Ἀκέστωρ σοφώτατος, Ἱερομύστα Λουκᾶ, ζωγράφος πανάριστος, τῆς Θεοτόκου Μητρός, ἐδείχθης Ἀπόστολε, ἔγραψας μάκαρ, λόγους, διὰ πνεύματος θείου, ἔδωκας ἐννοῆσαι, συγκατάβασιν ἄκραν, Χριστοῦ τῆς παρουσίας, διὸ πρέσβευε σωθήναι ἠμᾶς.

«Δαυϊτικῶς συνελθόντες οἱ Πιστοὶ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ» ΗΧΟΣ Δ΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

Εορτάζοντες την 18ην του μηνός Οκτωβρίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, ο Ευαγγελιστής Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, ο Γέρων Ο ΟΣΙΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ, «Ο εν τω Ευφράτη ποταμώ» ΤΑ ΑΓΙΑ 40 ΠΑΙΔΙΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝ, επίσκοπος Κύπρου Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ο Ιερομάρτυρας ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛ & ΚΥΡΜΙΔΩΛΗΣ Νεομάρτυρες, «οι εν Αίγύπτω». ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΣΥΜΕΩΝ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, οι θαυματουργοί Αναλυτικά

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ (2014)

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Λουκᾶ τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Μαρίνου μάρτυρος τοῦ γέροντος.

Εορτάζοντες την 18ην του μηνός Οκτωβρίου

  Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, ο Ευαγγελιστής Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, ο Γέρων Ο ΟΣΙΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ, «Ο εν τω Ευφράτη ποταμώ» ΤΑ ΑΓΙΑ 40 ΠΑΙΔΙΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝ, επίσκοπος Κύπρου Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ο Ιερομάρτυρας ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛ & ΚΥΡΜΙΔΩΛΗΣ Νεομάρτυρες, «οι εν Αίγύπτω». ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΣΥΜΕΩΝ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, οι θαυματουργοί Αναλυτικά