ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ

«ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΑΡΧΟΝ ΛΟΓΟΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

Advertisements

«ΤΟ ΦΑΙΔΡΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ» ΗΧΟΣ Δ΄ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ

«ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΑΡΧΟΝ ΛΟΓΟΝ» ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΗΧΟΣ ΠΛ.Α΄

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.  Ἦχος πλ. α’ Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν, ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, καὶ θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει αὐτοῦ.