ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 † Δευτέρα μετὰ τὴν Πεντηκοστήν. «ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ». † Τὸ γενέθλιον τοῦ προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου. Παναγιώτου νεομάρτυρος τοῦ Καισαρέως (†1765).. Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (ΤΗΣ ΓΟΝΥΚΛΙΣΙΑΣ)

23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ  Ε Σ Π Ε Ρ Α Σ

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Της Ειρήνης Γκοραίνωφ – Πάτερ μου, είπε ο Μοτοβίλωφ, μιλάτε πάντα για την απόκτηση της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος σαν το σκοπό της χριστιανικής ζωής. Πως όμως μπορώ να την αναγνωρίσω; Οι καλές πράξεις είναι ορατές. Πως όμως μπορεί να γίνη ορατό το Άγιο Πνεύμα; Πως μπορώ να ξέρω, αν Αυτό είναι μαζί μου ή […]

» Βασιλεῦ οὐράνιε» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

Δόξα πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. Ἦχος πλ. β’ Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθέ, καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον […]

«ΒΑΣΙΛΕΥ ΟΥΡΑΝΙΕ» ΜΑΪΣΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

«ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ ΕΙ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ» ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ αὐτὸ τὸ πανάγιον, καὶ ζωοποιόν, καὶ παντοδύναμον ἑορτάζομεν Πνεῦμα, τὸν ἕνα τῆς Τριάδος Θεόν, τὸ Ὁμότιμον, καὶ Ὁμοούσιον, καὶ Ὁμόδοξον τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ.