ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

http://voutsinasilias.blogspot.gr/2016/08/2.html Advertisements

«Ὡς ἔνθεον βλάστημα» ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΗΧΟΣ Δ΄

Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. Ὡς ἔνθεον βλάστημα θεοειδῶν Ἀθλητῶν, ἀγῶσιν ἀθλήσεως ἀνδραγαθεὶς ἱερῶς, ἰσχύϊ τῆς πίστεως· ἄθλοις γὰρ ὑπὲρ φύσιν, καὶ ἐν θαύμασι πλείστοις, Μάμα μεγαλομάρτυς, τὸν Σωτῆρα δοξάζεις· ᾯ πρέσβευε δεόμεθα, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.