ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΥΔΡΑΙΟΣ

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΞΕΛΑΜΨΕΝ ΩΣ ΑΣΤΗΡ ΝΕΟΦΑΝΗΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ.Β΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ

Advertisements

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ» «ΤΟΝ ΛΑΜΠΡΟΝ ΓΟΝΟΝ» ΗΧΟΣ Α΄

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης. Τὸν λαμπρὸν γόνον Ὕδρας καὶ τῆς Ῥόδου τὸ καύχημα, καὶ Νεομαρτύρων τὸ κλέος, Κωνσταντῖνoν τιμήσωμεν, ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, τὴν μνήμην ἐκτελοῦντες τὴν αὐτοῦ, ἵνα λάβωμεν πλουσίαν τὴν ἀμοιβήν, παρὰ Θεοῦ κραυγάζοντες· δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ ἐνισχύσαντι, καὶ ἐν ὑστέροις καιροῖς σε στεφανώσαντι.

«Σήμερον ἐξέλαμψεν» Ἦχος πλ. Β΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ

Δόξα. Ἦχος  πλ. Β΄ Σήμερον ἐξέλαμψεν ὡς ἀστήρ νεοφανής, ἐν τῷ τῆς ἐκκλησίας στερεώματι, τοῦ νεομάρτυρος Κωνσταντίνου ἡ σεβάσμιος πανήγυρις, τάς ψυχάς τῶν πιστῶν  καταγαύζουσα. Δεῦτε οὖν φιλέορτοι πνευματικῶς πάντες πανηγυρίσωμεν, καί τοῦτῳ χαρμονικῷς προσείπωμεν λέγοντες. Χαῖροις ὁ ἐν ἐσχάτοις καιροῖς ὑπέρ Χριστοῦ μαρτυρήσας στερρότατα, χαῖροις τῆς εὐσεβοῦς πίστεως ἡ ἀνύψωσις καί τῆς πλάνης τῶν […]

«Τὸν λαμπρὸν γόνον Ὕδρας καὶ τῆς Ῥόδου» ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ ΗΧΟΣ Α΄

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης. Τὸν λαμπρὸν γόνον Ὕδρας καὶ τῆς Ῥόδου τὸ καύχημα, καὶ Νεομαρτύρων τὸ κλέος, Κωνσταντῖνoν τιμήσωμεν, ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, τὴν μνήμην ἐκτελοῦντες τὴν αὐτοῦ, ἵνα λάβωμεν πλουσίαν τὴν ἀμοιβήν, παρὰ Θεοῦ κραυγάζοντες· δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ ἐνισχύσαντι, καὶ ἐν ὑστέροις καιροῖς σε στεφανώσαντι.

Εορτάζοντες την 14ην του μηνός Νοεμβρίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ο Απόστολος Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΑΧΥΣ, επίσκοπος Ιεραπόλεως Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Θαυματουργός Ο ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ο Β’ ο νέος, Πατριάρχης Κων/πολης Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ο Υδραίος, Νεομάρτυρας Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ο Νεομάρτυρας, εν Κρήτη Ο άγιος Ευφημιανός, ο θαυματουργός Ο ΑΓΙΟΣ DUBRITIUS (Ουαλός) Αναλυτικά

«Σαλπίσωμεν ἐν σάλπιγγι ἀσμάτων» Δοξαστικόν όρθρου εορτής αγίου Κωνσταντίνου του Υδραίου σε ήχο πλ. α΄

Δόξα. Ἦχος πλ. α΄. Σαλπίσωμεν ἐν σάλπιγγι ἀσμάτων, σκιρτήσωμεν τῷ πνεύματι καί κροτήσωμεν εὐφραινόμενοι, ἐν τῇ πανδήμω πανηγύρει τοῦ Ἀθλοφόρου Χριστοῦ, ἱερείς καί ἄρχοντες συντρεχέτωσαν, καί τόν ἐν ἐσχάτοις καιροῖς γενναίως ἀθλήσαντα, καί θαυμάτων τήν χάριν δεξάμενον παρά Χριστοῦ, ὕμνοις καί ὠδαῖς πνευματικοῖς εὐφημήτωσαν, οἱ πυρεττόντες τήν ἀπαλλαγήν, οἱ δαιμονῷντες τόν ῥύστην, οἱ ἐν συμφοραῖς […]

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ ΣΕ ΗΧΟ Α΄

  Ἀπολυτίκιον Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης. Τὸν λαμπρὸν γόνον Ὕδρας καὶ τῆς Ῥόδου τὸ καύχημα, καὶ Νεομαρτύρων τὸ κλέος, Κωνσταντῖνoν τιμήσωμεν, ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, τὴν μνήμην ἐκτελοῦντες τὴν αὐτοῦ, ἵνα λάβωμεν πλουσίαν τὴν ἀμοιβήν, παρὰ Θεοῦ κραυγάζοντες· δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ ἐνισχύσαντι, καὶ ἐν ὑστέροις καιροῖς σε στεφανώσαντι.