Αρχείο κατηγορίας ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΥΔΡΑΙΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ Τοῦ  Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου (2019)

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

+Τοῦ  Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΔΡΑΙΟΣ 

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ Τοῦ  Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου (2019)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ Τοῦ  Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου.(2019)

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

+Το  γίου νδόξου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου το δραίου.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΔΡΑΙΟΣ 

ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ(13/11/2019)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ Τοῦ  Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου.(2019)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ (14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

+Τοῦ  Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΥΔΡΑΙΟΣ 

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ (14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ (14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

+Τοῦ  Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου.

 Î‘ποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΥΔΡΑΙΟΣ

ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ(13/11/2018)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ (14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ» «ΤΟΝ ΛΑΜΠΡΟΝ ΓΟΝΟΝ» ΗΧΟΣ Α΄

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τὸν λαμπρὸν γόνον Ὕδρας καὶ τῆς Ῥόδου τὸ καύχημα, καὶ Νεομαρτύρων τὸ κλέος, Κωνσταντῖνoν τιμήσωμεν, ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, τὴν μνήμην ἐκτελοῦντες τὴν αὐτοῦ, ἵνα λάβωμεν πλουσίαν τὴν ἀμοιβήν, παρὰ Θεοῦ κραυγάζοντες· δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ ἐνισχύσαντι, καὶ ἐν ὑστέροις καιροῖς σε στεφανώσαντι.

«Σήμερον ἐξέλαμψεν» Ἦχος πλ. Β΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ

Δόξα. Ἦχος  πλ. Β΄

Σήμερον ἐξέλαμψεν ὡς ἀστήρ νεοφανής, ἐν τῷ τῆς ἐκκλησίας στερεώματι, τοῦ νεομάρτυρος Κωνσταντίνου ἡ σεβάσμιος πανήγυρις, τάς ψυχάς τῶν πιστῶν  καταγαύζουσα. Δεῦτε οὖν φιλέορτοι πνευματικῶς πάντες πανηγυρίσωμεν, καί τοῦτῳ χαρμονικῷς προσείπωμεν λέγοντες. Χαῖροις ὁ ἐν ἐσχάτοις καιροῖς ὑπέρ Χριστοῦ μαρτυρήσας στερρότατα, χαῖροις τῆς εὐσεβοῦς πίστεως ἡ ἀνύψωσις καί τῆς πλάνης τῶν Ἀγαρηνῶν ἡ κατάπτωσις` χαῖροις τῶν ὀρθοδόξων ἀπάντων τό ἀγαλλίαμα, καί λαμπρόν καύχημα καί σεμνολόγημα` καί νῦν ἐν οὐρανοῖς, τῷ θρόνῳ τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, παριστάμενος πρέσβευε ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

«Τὸν λαμπρὸν γόνον Ὕδρας καὶ τῆς Ῥόδου» ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ ΗΧΟΣ Α΄

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τὸν λαμπρὸν γόνον Ὕδρας καὶ τῆς Ῥόδου τὸ καύχημα, καὶ Νεομαρτύρων τὸ κλέος, Κωνσταντῖνoν τιμήσωμεν, ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, τὴν μνήμην ἐκτελοῦντες τὴν αὐτοῦ, ἵνα λάβωμεν πλουσίαν τὴν ἀμοιβήν, παρὰ Θεοῦ κραυγάζοντες· δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ ἐνισχύσαντι, καὶ ἐν ὑστέροις καιροῖς σε στεφανώσαντι.

Εορτάζοντες την 14ην του μηνός Νοεμβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/11/14.jpg


  • Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ο Απόστολος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΑΧΥΣ, επίσκοπος Ιεραπόλεως

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Θαυματουργός

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ο Β’ ο νέος, Πατριάρχης Κων/πολης

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ο Υδραίος, Νεομάρτυρας

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ο Νεομάρτυρας, εν Κρήτη

  • Ο άγιος Ευφημιανός, ο θαυματουργός

  • Ο ΑΓΙΟΣ DUBRITIUS (Ουαλός)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 14ην του μηνός Νοεμβρίου

«Σαλπίσωμεν ἐν σάλπιγγι ἀσμάτων» Δοξαστικόν όρθρου εορτής αγίου Κωνσταντίνου του Υδραίου σε ήχο πλ. α΄

Δόξα. Ἦχος πλ. α΄.
Σαλπίσωμεν ἐν σάλπιγγι ἀσμάτων, σκιρτήσωμεν τῷ πνεύματι καί κροτήσωμεν εὐφραινόμενοι, ἐν τῇ πανδήμω πανηγύρει τοῦ Ἀθλοφόρου Χριστοῦ, ἱερείς καί ἄρχοντες συντρεχέτωσαν, καί τόν ἐν ἐσχάτοις καιροῖς γενναίως ἀθλήσαντα, καί θαυμάτων τήν χάριν δεξάμενον παρά Χριστοῦ, ὕμνοις καί ὠδαῖς πνευματικοῖς εὐφημήτωσαν, οἱ πυρεττόντες τήν ἀπαλλαγήν, οἱ δαιμονῷντες τόν ῥύστην, οἱ ἐν συμφοραῖς τόν σωτῇρα, οἱ νοσοῦντες τόν ἱατρόν, οἱ ἐν θαλάσσῃ τήν εὐδία, οἱ ἐν θλίψεσι τήν παραμυθίαν, οἱ ἐν κινδύνοις σωτηρίαν, οἱ πάντες τόν πάντα πᾶσι γινόμενον,  γενναῖον Ἀθλοφόρον ἐγκωμιάζοντες, ἀνακράξωμεν, Κωνσταντῖνε ἀοίδιμε, μεσίτευε ὑπέρ ἡμῶν πρός τόν Θεόν καί Δεσπότην, καί δίδου βοηθεῖαν ἐν περιστάσεσι.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ ΣΕ ΗΧΟ Α΄

 

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τὸν λαμπρὸν γόνον Ὕδρας καὶ τῆς Ῥόδου τὸ καύχημα, καὶ Νεομαρτύρων τὸ κλέος, Κωνσταντῖνoν τιμήσωμεν, ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, τὴν μνήμην ἐκτελοῦντες τὴν αὐτοῦ, ἵνα λάβωμεν πλουσίαν τὴν ἀμοιβήν, παρὰ Θεοῦ κραυγάζοντες· δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ ἐνισχύσαντι, καὶ ἐν ὑστέροις καιροῖς σε στεφανώσαντι.

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΥΔΡΑΙΟΣ

 

 

Ο  Κωνσταντίνος γεννήθηκε στην συνοικία Κιάφα της  Ύδρας, από ευσεβείς γονείς,  τον  Μιχαήλ  και την Μαρίνα και ανατράφηκε στον άγονο και σκληροτράχηλο βράχο  του νησιού του. Σε  ηλικία δεκαοκτώ ετών, πραγματοποιεί  το πρώτο μεγάλο ταξίδι της ζωής του· μπαρκάρει   για  την Ρόδο. Μια μπρατσέρα  με γρήγορες, σβέλτες  και σταθερές κινήσεις τον ταξιδεύει στην Άσπρη θάλασσα των Δωδεκανήσων. Αποχαιρετά  το νησί του, την μάνα του και φεύγει με φυλαχτό στα  στήθη τον Τίμιο Σταυρό και στην καρδιά και τον νου την ευχή της μάνας και την αγάπη του Χριστού. Στην Ρόδο έχει κάτι ξαδέλφια, τα οποία πιστεύει ότι  θα τον βοηθήσουν να πιάσει δουλειά.

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΥΔΡΑΙΟΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΤΟΝ ΥΔΡΑΙΟΝ ΤΟΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΤΟΝ ΥΔΡΑΙΟΝ ΤΟΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ

ΠΗΓΗ:http://www.imr.gr/acontent.php?id=107