ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΣ

ΥΜΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ

Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι. Τὸν θάνατον σου, Κύριε, καταγγέλλομεν καὶ τὴν ἀνάστασίν σου ὁμολογοῦμεν. Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε ὁ Θεός, ὁ Πατὴρ, ὁ παντοκράτωρ. Μνήσθητι, Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν. ῎Ανες, ἄφες, συγχώρησον, ὁ Θεός, τὰ παραπτώματα ἡμῶν, τὰ ἑκούσια, τὰ ἀκούσια, τὰ ἐν γνώσει καὶ τὰ ἐν ἀγνοίᾳ. Γεύσασθε καὶ […]

IMKΣ:Θεία Λειτουργία Αγίου Ιακώβου Αδελφοθέου

«ΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗΣ» ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ ΗΧΟΣ Δ΄ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

«Ο ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ» ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤ΄ Λουκᾶ: Τοῦ Ἀποστόλου: Γαλ. α΄ 11-19

«Ἀδελφοί, γνωρίζω ὑμῖν τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ᾿ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι᾿ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ᾿ ὑπερβολὴν ­ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς […]

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ † ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ (2016)

    23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ                                            ῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν Ζ΄.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ(2016)

  23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ                                            ῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν Ζ΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (22/10/16)

Εορτάζοντες την  23ην του μηνός Οκτωβρίου

    Ο ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, ο Απόστολος & Αδελφόθεος, πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων Ο ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ο Ρωμαίος Ο ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΩΝΙΟΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ του ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ του Θαυματουργού Βοροβίας   Αναλυτικά