Αρχείο κατηγορίας ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΣ

ΥΜΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ

Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι.

Τὸν θάνατον σου, Κύριε, καταγγέλλομεν καὶ τὴν ἀνάστασίν σου ὁμολογοῦμεν.

Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε ὁ Θεός, ὁ Πατὴρ, ὁ παντοκράτωρ.

Μνήσθητι, Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν.

῎Ανες, ἄφες, συγχώρησον, ὁ Θεός, τὰ παραπτώματα ἡμῶν, τὰ ἑκούσια, τὰ ἀκούσια, τὰ ἐν γνώσει καὶ τὰ ἐν ἀγνοίᾳ.

Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος.
ΠΗΓΗ: http://glt.xyz

«Ο ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ» ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤ΄ Λουκᾶ: Τοῦ Ἀποστόλου: Γαλ. α΄ 11-19

 • Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος ιακωβος αδελφοθεος

 • «Ἀδελφοί, γνωρίζω ὑμῖν τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ᾿ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι᾿ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ᾿ ὑπερβολὴν ­ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων. Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνε­σιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι, οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυ­μα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν. Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε· ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου».

Συνέχεια ανάγνωσης «Ο ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ» ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤ΄ Λουκᾶ: Τοῦ Ἀποστόλου: Γαλ. α΄ 11-19

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ † ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ (2016)

 

 

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2016

† ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΣ

                                           ῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν Ζ΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ † ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ(2016)

 

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2016

† ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/10/23.jpg

                                           ῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν Ζ΄.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (22/10/16)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ(2016)

Εορτάζοντες την  23ην του μηνός Οκτωβρίου


 

 

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, ο Απόστολος & Αδελφόθεος, πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ο Ρωμαίος

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΩΝΙΟΣ

 • ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ του ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ του Θαυματουργού Βοροβίας

 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την  23ην του μηνός Οκτωβρίου

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ» Ψάλλει ο χορὸς ψαλτῶν Τρίκκης Μελῳδοὶ.

 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ΄.
Mέλος σύντομο εἱρμολογικό Πέτρου Πελοποννησίου.
« Ὡς τοῦ Κυρίου μαθητής, ἀνεδέξω Δίκαιε τὸ Εὐαγγέλιο· ὡς Μάρτυς ἔχεις τὸ ἀπαράτρεπτον, τὴν παῤῥησίαν ὡς Ἀδελφόθεος, τὸ πρεσβεύειν ὡς Ἱεράρχης. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν».

Κοντάκιον. Ἦχος δ΄.
Mέλος ἀργό εἱρμολογικό, προσαρμογή στο μέλος Πέτρου Πελοποννησίου καί Γεωργίου Ῥαιδεστηνοῦ.
«Ὁ τοῦ Πατρός Μονογενής Θεός Λόγος, ἐπιδημήσας πρός ἡμᾶς ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν, Ἰάκωβε θεσπέσιε, πρῶτόν σέ ἀνέδειξε τῶν Ἱεροσολύμων, ποιμένα καί διδάσκαλον καί πιστόν οἰκονόμον τῶν μυστηρίων τῶν πνευματικῶν, ὅθεν σέ πάντες τιμῶμεν, ἀπόστολε».

Εορτάζοντες την 23ην του μηνός Οκτωβρίου • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, ο Απόστολος & Αδελφόθεος, πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ο Ρωμαίος

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΩΝΙΟΣ

 • ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ του ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ του Θαυματουργού Βοροβίας

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 23ην του μηνός Οκτωβρίου

«Η ορθή τελεσιουργία της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου».(τοῦ Καθηγητοῦ κ. ᾿Αριστείδη Πανώτη)

(᾿Εκκλησιαστκή ᾿Αλήθεια, 16.11.1991)

Πρίν 70 χρόνια, ὅταν στόν χῶρο μας δέν ὑπῆρχε κανένα οὐσιαστικό λειτουργικό ἐνδιαφέρον, ὁ μακαριστός δάσκαλός μας Παναγιώτης Τρεμπέλας, εἶχε παρατηρήσει στό δημοσίευμά του “῾Η τελεσιουργία τῆς Θ. Εὐχαριστίας κατά τούς δύο πρώτους αἰῶνας” (᾿Αθῆναι 1924), πώς “ἡ μορφή ὑπό τήν ὁποίαν προσφέρομεν σήμερον ἐν τοῖς θυσιαστηρίοις ἡμῶν τήν θείαν ἀναφοράν, δέν εἶναι καθ᾿ ὅλα ἡ αὐτή πρός ἐκείνην, τήν ὁποίαν ἡ τελεσιουργία αὕτη εἶχε κατά τούς πρώτους τοῦ Χριστιανισμοῦ αἰῶνας. ᾿Αφελεστέρα καί ἁπλουστέρα τότε ὑπέμεινε διά μέσου τῶν αἰώνων τήν ἐξέλιξιν αὐτῆς…”.

Συνέχεια ανάγνωσης «Η ορθή τελεσιουργία της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου».(τοῦ Καθηγητοῦ κ. ᾿Αριστείδη Πανώτη)