Αρχείο κατηγορίας ΑΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2015)

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Τοῦ Ὁσίου Πατρός Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2015)

Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2015)

 

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Τοῦ Ὁσίου Πατρός Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου

Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΕΣΠΕΡΑΣ (19/01/15)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2015)

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ» ΗΧΟΣ Α΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’ Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Ἀγρευθεὶς οὐρανόθεν πρὸς εὐσέβειαν ἔνδοξε, τῇ του σοὶ ὀφθέντος δυνάμει, δι’ ἐλάφου Εὐστάθιε, ποικίλους καθυπέστης πειρασμούς, καὶ ἤθλησας λαμπρῶς ὑπὲρ Χριστοῦ, σὺν τῇ θείᾳ σου συμβίῳ καὶ τοῖς υἱοῖς, φαιδρύνων τοὺς βοῶντάς σοι· Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχὺν· δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι· δόξα τῷ δείξαντί σε ἐν παντί, Ἰὼβ παμμάκαρ δεύτερον.

 

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ.

Εὐθυμίου ὁσίου. Ζαχαρίου

νεομάρτυρος τοῦ ἐξ ῎Αρτης

Η­χος πλ. δ΄, ωθινν ια΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

20  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ.

Εὐθυμίου ὁσίου. Ζαχαρίου

νεομάρτυρος τοῦ ἐξ ῎Αρτης

῏Η­χος πλ. δ΄, ἑωθινὸν ια΄.

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (19/01/13)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ