ΑΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2015)

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Τοῦ Ὁσίου Πατρός Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου. Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2015)

  20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Τοῦ Ὁσίου Πατρός Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΕΣΠΕΡΑΣ (19/01/15)

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ» ΗΧΟΣ Α΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’ Τῆς ἐρήμου πολίτης. Ἀγρευθεὶς οὐρανόθεν πρὸς εὐσέβειαν ἔνδοξε, τῇ του σοὶ ὀφθέντος δυνάμει, δι’ ἐλάφου Εὐστάθιε, ποικίλους καθυπέστης πειρασμούς, καὶ ἤθλησας λαμπρῶς ὑπὲρ Χριστοῦ, σὺν τῇ θείᾳ σου συμβίῳ καὶ τοῖς υἱοῖς, φαιδρύνων τοὺς βοῶντάς σοι· Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχὺν· δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι· δόξα τῷ δείξαντί σε ἐν παντί, Ἰὼβ […]

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ. Εὐθυμίου ὁσίου. Ζαχαρίου νεομάρτυρος τοῦ ἐξ ῎Αρτης ῏Η­χος πλ. δ΄, ἑωθινὸν ια΄.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

20  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2013 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ. Εὐθυμίου ὁσίου. Ζαχαρίου νεομάρτυρος τοῦ ἐξ ῎Αρτης ῏Η­χος πλ. δ΄, ἑωθινὸν ια΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (19/01/13)