ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

«Ἱερέων ποδήρει κατακοσμούμενος» ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

  Ἀπολυτίκιον  Ἦχος πλ. α’  Τὸν συνάναρχον  Ἱερέων ποδήρει κατακοσμούμενος, καὶ αἱμάτων τοῖς ῥείθροις ἐπισταζόμενος, τῷ Δεσπότῃ σου Χριστῷ μάκαρ ἀνέδραμες, Ἐλευθέριε σοφέ, καθαιρέτα τοῦ Σατᾶν. Διὸ μὴ παύσῃ πρεσβεύων, ὑπὲρ τῶν πίστει τιμώντων, τὴν μακαρίαν σου ἄθλησιν. Advertisements

«Ἱερεὺς ἐννομώτατος» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

  Δοξαστικὸν  Ἦχος πλ. β’  Ἱερεὺς ἐννομώτατος, μέχρι τέλους ἐχρημάτισας, μάκαρ Ἐλευθέριε· ἱερουργῶν γὰρ τὰ θεῖα καὶ ἄρρητα μυστήρια, τὸ αἷμά σου ἐξέχεας ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ θῦμα εὐπρόσδεκτον σεαυτὸν προσήγαγες· διὸ παρρησίαν ἔχων πρὸς αὐτόν, ἐκτενῶς ἱκέτευε, ὑπὲρ τῶν πίστει τελούντων σὴν ἀεισέβαστον μνήμην, καὶ τοὺς αὐτὴν γεραίροντας ῥυσθῆναι πειρασμῶν, καὶ παντοίων κινδύνων […]

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

Εορτάζοντες την 15ην του μηνός Δεκεμβρίου

  Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ιερομάρτυρας Η ΑΓΙΑ ΑΝΘΙΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΡΕΜΩΝ ο έπαρχος ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΥΟ ΔΗΜΙΟΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ο Κουβικουλάριος Η ΑΓΙΑ ΣΩΣΑΝΝΑ η Οσιομάρτυς Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΚΧΟΣ ο Νέος Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ο ΝΕΟΣ που ασκήτευε στο Λάτριο όρος ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Αρχιεπίσκοπος Σουρόζας (Ρώσος).   […]

Εορτάζοντες την 15ην του μηνός Δεκεμβρίου

  Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ιερομάρτυρας Η ΑΓΙΑ ΑΝΘΙΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΡΕΜΩΝ ο έπαρχος ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΥΟ ΔΗΜΙΟΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ο Κουβικουλάριος Η ΑΓΙΑ ΣΩΣΑΝΝΑ η Οσιομάρτυς Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΚΧΟΣ ο Νέος Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ο ΝΕΟΣ που ασκήτευε στο Λάτριο όρος ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Αρχιεπίσκοπος Σουρόζας (Ρώσος). Αναλυτικά

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΑΝΘΙΑΣ

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕ΄ (ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ).  «Τῶν ἁγίωνπροπατόρων». ᾿Ελευθερίου ἱερομάρτυρος καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ ᾿Ανθίας (β΄ αἰ.) ῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν γ΄ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,… Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… Ἦχος πλ. δ’ ὁ α’ χορὸς Ἀμήν. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν […]