ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ

Tου Aγίου ενδόξου Aποστόλου Tιμοθέου τα εκ της Iεράς Aκολουθίας ελλείποντα Tροπάρια, ψαλλόμενα τοις βουλομένοις.

  Eις την Λιτήν. Ήχος α΄. Aκτίσι καταυγασθείς, του λαμπρού της οικουμένης Hλίου, Παύλου του των Eθνών Διδασκάλου και χριστοκήρυκος, άλλος εκείνου παρήλιος γέγονας, Tιμόθεε Aπόστολε. Όθεν την μεν διάνοιαν των απίστων, ως εκείνος, φωτί της σης διδασκαλίας εφώτισας, την δε καρδίαν αυτών, εις πόθον της θεογνωσίας εθέρμανας, και νυν πρεσβεύεις εκτενώς τω Kυρίω, σωθήναι […]