Αρχείο κατηγορίας ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ

Εορτάζοντες την  7ην του μηνός Δεκεμβρίου

07 (1)

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ επίσκοπος Μεδιολάνων
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ
ΟΙ  ΑΓΙΟΙ ΙΣΙΔΩΡΟΣ, ΑΚΕΨΙΜΑΣ & ΛΕΩΝ
Ο ΟΣΙΟΣ ΑΜΜΟΥΝ «ο της Νιτρίας»
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΓΑΪΟΣ & ΓΑΪΑΝΟΣ
ΟΙ ΑΓΙΟΙ 300 ΜΑΡΤΥΡΕΣ που μαρτύρησαν στην Αφρική
ΑΓΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ που κάηκαν μέσα σε Ναό
ΟΙ  ΑΓΙΟΙ ΔΥΟ ΙΕΡΕΙΣ
ΟΙ ΑΓΙΟΙ 60 ΙΕΡΕΙΣ
Η ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΓΥΝΑΙΚΑ που μαρτύρησε στη Ρώμη.
Ο ΟΣΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ο Υποτακτικός
Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΙΣΚΟΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τα εγκαινια της ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ «εν τοις Κουράτορος».
Ο ΟΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο Ησυχαστής
Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο Νηστευτής «ο εν τω Σπηλαίω» (Ρώσος)
Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ο εξ Ευρίπου (Ευβοίας)
 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την  7ην του μηνός Δεκεμβρίου

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ι΄ΛΟΥΚΑ (2014)

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

+ΚΥΡΙΑΚΗ Ιʹ ΛΟΥΚΑ.

 Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων.

῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν δ΄.

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ι΄ΛΟΥΚΑ (2014)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ι΄ ΛΟΥΚΑ (2014)

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

+ΚΥΡΙΑΚΗ Ιʹ ΛΟΥΚΑ.

 Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων.

῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν δ΄.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (6/12/14)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ι΄ ΛΟΥΚΑ (2014)

Βίος καὶ Πολιτεία τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀμβροσίου Ἐπισκόπου Μεδιολάνων

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/12/07.jpg


Συναξάριον.

Τῇ Ζ´ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς (Δεκεμβρίου) μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀμβροσίου, Ἐπισκόπου Μεδιολάνων.

Στίχοι.

Τὸ φθαρτὸν Ἀμβρόσιος ἐκδὺς σαρκίον,
Θείας μετέσχεν ἀμβροσίας ἀξίως.

Ἑβδόμῃ Ἀμβρόσιος ποτὶ ἄμβροτον ἤλυθεν οὖδας.

Οὗτος γέγονεν ἐκ τῆς μεγαλοδόξου πόλεως Ῥώμης, εἷς ὢν τῆς Συγκλήτου, καὶ ἀεὶ τὴν ἀλήθειαν τηρῶν ἔν τε λόγοις καὶ ἔργοις· προσφυῶς γὰρ ζυγός τις ὤν, καὶ στάθμη περὶ τὸ δίκαιον, οὐχ ἑτεροκλινῆ ἐν τοῖς προσπίπτουσι ποιούμενος τὴν ἀπόφασιν, ἀλλ᾿ ἀπαρέγκλιτον καὶ ὀρθήν· διά τοι τοῦτο καὶ τὴν ἡγεμονίαν ἐπιστεύθη ἁπάσης τῆς Ἰταλίας παρὰ τῶν εὐσεβῶν βασιλέων, Κωνσταντίνου καὶ Κώνσταντος, τῶν υἱῶν τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Οὔπω δὲ καταρτισθεὶς τῷ θείῳ Βαπτίσματι, ἀλλ᾿ ἔτι ὢν ἐν τοῖς Κατηχουμένοις, οὐδέν τι μεῖον εἰς ἀρετὴν καὶ βίου καθαρότητα τῶν μετειληφότων τῶν Μυστηρίων καθίστατο. Ὅθεν καὶ κρίσει τοῦ βασιλέως Οὐαλεντινιανοῦ, Ἀρχιερεὺς τῆς ἐν Μεδιολάνοις Ἐκκλησίας, κατ᾿ ἐκεῖνο καιροῦ τοῦ Προέδρου τὸν βίον ἀπολιπόντος, ὁ ἅγιος Ἀμβρόσιος προχειρίζεται, ὁμοῦ τε τῷ Βαπτίσματι τελεσθεὶς καὶ κατὰ τὴν τάξιν τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς βαθμοὺς διελθὼν καὶ ἐπὶ τὸν ἔσχατον προελθών. Καλῶς δὲ τὴν εὐσέβειαν καὶ ὀρθῶς διδάσκων καὶ τὴν Ἐκκλησίαν πάσης αἱρέσεως ἀμέθεκτον διατηρήσας καὶ συνήγορος γεγονὼς τοῖς κατὰ Ἀρείου καὶ Σαβελλίου καὶ Εὐνομίου αἱρέσεων ἀγωνιζομένοις καὶ ὑπὲρ τῆς εὐσεβοῦς Πίστεως διάφορα βιβλία συντάξας καὶ τὸν βασιλέα Θεοδόσιον, ἀπὸ τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ μιαιφονίας καταλαβόντα τὴν Μεδιόλανον πόλιν, τῶν θείων εἰσόδων τῆς Ἐκκλησίας κωλύσας καὶ εἰς ὑπόμνησιν ἀγαγών, ὧν τετόλμηκε καὶ ὁπόση τις διαφορὰ καθέστηκεν, ἀναμεταξὺ ἱερωμένου τε καὶ λαϊκοῦ καὶ βασιλέως, αὐτὸν διδάξας καὶ παραινέσας μὴ προπετῶς οὕτω καὶ ἀναιδῶς τῶν θείων κατατολμᾶν, ἐν γήρᾳ καλῷ καταλύει τὸν βίον.

Συνέχεια ανάγνωσης Βίος καὶ Πολιτεία τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀμβροσίου Ἐπισκόπου Μεδιολάνων

Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Δεκεμβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/12/07.jpg


 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ επίσκοπος Μεδιολάνων

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ

 • ΟΙ  ΑΓΙΟΙ ΙΣΙΔΩΡΟΣ, ΑΚΕΨΙΜΑΣ & ΛΕΩΝ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΜΜΟΥΝ «ο της Νιτρίας»

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΓΑΪΟΣ & ΓΑΪΑΝΟΣ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ 300 ΜΑΡΤΥΡΕΣ που μαρτύρησαν στην Αφρική

 • ΑΓΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ που κάηκαν μέσα σε Ναό

 • ΟΙ  ΑΓΙΟΙ ΔΥΟ ΙΕΡΕΙΣ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ 60 ΙΕΡΕΙΣ

 • Η ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΓΥΝΑΙΚΑ που μαρτύρησε στη Ρώμη.

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ο Υποτακτικός

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΙΣΚΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 • Τα εγκαινια της ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ «εν τοις Κουράτορος».

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο Ησυχαστής

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο Νηστευτής «ο εν τω Σπηλαίω» (Ρώσος)

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ο εξ Ευρίπου (Ευβοίας)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Δεκεμβρίου