ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΙΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν ΑΓΑΠΙΟΥ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου. Μνήμη ΙΑ΄ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ποίημα Μοναχοῦ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου.

        ΕΝ Τῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ   Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, τὸ Μακάριος ἀνήρ. Εἰς δὲ τὸ Κύριε Ἐκέκραξα ἱστῶμεν στίχους στ΄ καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια τοῦ Ἁγίου.   Ἦχος δ΄. Ὡς Γενναΐον ἐν Μάρτυσι.   Φερώνυμως ἠγάπησας, τὸν Σωτῆρα Ἀγάπιε, καὶ αὐτοῦ τοῖς ἴχνεσι ἠκολούθησας, Ἀσκητικοῖς ἀγωνίσμασι, τὸν νοῦν καθηράμενος, καὶ δοχεῖον καθαρόν, […]