ΑΓΙΟΙ ΠΡΟΠΑΤΟΡΕΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΑΝΘΙΑΣ

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕ΄ (ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ).  «Τῶν ἁγίωνπροπατόρων». ᾿Ελευθερίου ἱερομάρτυρος καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ ᾿Ανθίας (β΄ αἰ.) ῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν γ΄ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,… Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… Ἦχος πλ. δ’ ὁ α’ χορὸς Ἀμήν. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν […]

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕ΄ (ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ).  «Τῶν ἁγίωνπροπατόρων». ᾿Ελευθερίου ἱερομάρτυρος καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ ᾿Ανθίας (β΄ αἰ.) ῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν γ΄ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (14/12/13)