ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ

«ΥΜΝΟΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ» ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

Advertisements

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (2015)

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 † ΚΥΡΙΑΚΗ (τῶν 10 λεπρῶν). † ᾿Αθανασίου (†373) καὶ Κυρίλλου (†444) πατριαρχῶν ᾿Αλεξανδρείας. ῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι΄.  

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ(2015)

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 . † ΚΥΡΙΑΚΗ (τῶν 10 λεπρῶν). † ᾿Αθανασίου (†373) καὶ Κυρίλλου (†444) πατριαρχῶν ᾿Αλεξανδρείας. ῏ ῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15)

«Ἱεραρχῶν τοὺς ἀκραίμονας» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ

Δόξα… Ἦχος πλ. δ’ Ἱεραρχῶν τοὺς ἀκραίμονας, καὶ παμφαεῖς φωστῆρας τῆς οἰκουμένης, ἐν ὕμνοις τιμήσωμεν πιστοί, Ἀθανάσιον σὺν τῷ Κυρίλλῳ, καὶ Χριστῷ ἐκβοήσωμεν χαρμονικῶς· Εὔσπλαγχνε Κύριε, παράσχου τῷ λαῷ σου, ἱκεσίαις τῶν Διδασκάλων, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

«Ἔργοις λάμψαντες Ὀρθοδοξίας» ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΗΧΟΣ Γ΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’ Θείας πίστεως Ἔργοις λάμψαντες Ὀρθοδοξίας, πᾶσαν σβέσαντες κακοδοξίαν, νικηταὶ τροπαιοφόροι γεγόνατε· τῇ εὐσεβείᾳ τὰ πάντα πλουτίσαντες, τὴν Ἐκκλησίαν μεγάλως κοσμήσαντες, ἀξίως εὕρατε Χριστὸν τὸν Θεὸν εὐχαῖς ὑμῶν, δωρούμενον πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος.

Εορτάζοντες την 18ην του μηνός Ιανουαρίου

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΚΥΡΙΛΛΟΣ Αρχιεπίσκοποι Αλεξανδρείας Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΟΥΛΗ και οι πιστεύσαντες δι’ αυτής ΕΥΑΓΡΙΟΣ, ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ΕΛΛΑΔΙΟΣ και ΒΟΗΘΟΣ. Η ΑΓΙΑ ΞΕΝΗ  (ή αλλιώς Ευσέβεια) Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ ο εν τη Κύρω. Ο ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΟΣ επίσκοπος Μηλασσών Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ επίσκοπος Ουγγροβλαχίας Αναλυτικά

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ 2014

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 † ᾿Αθανασίου (†373) καὶ Κυρίλλου (†444) πα­τριαρ­χῶν ᾿Αλεξανδρείας.