ΑΓΙΟΙ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ (2017

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017 +Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ, καὶ Ἰουστίνης τῆς Παρθένου. Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ (2017)

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017 +Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ, καὶ Ἰουστίνης τῆς Παρθένου. Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΕΣΠΕΡΑΣ  (01/10/17)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΛΟΥΚΑ (2016)

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016                       +ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΛΟΥΚΑ    +Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ, καὶ Ἰουστίνης τῆς Παρθένου. ῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν Δ῞.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΛΟΥΚΑ (2016)

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016                       +ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΛΟΥΚΑ    +Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ, καὶ Ἰουστίνης τῆς Παρθένου. ῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν Δ῞. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (01/10/16)

«ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ» ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ» ΗΧΟΣ Γ΄»ΘΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑ»

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. Θείου Πνεύματος, τῇ χορηγίᾳ, φῶς προσέλαβες, Θεογνωσίας, Κυπριανὲ καταισχύνας τὸν δράκοντα· καὶ μαρτυρίου τὸν δρόμον διήνυσας, σὺν Ἰουστίνῃ ὁμοῦ τῇ Θεόφρονι· μεθ’ ἧς πρέσβευε, Τριάδι τῇ πανοικτίρμονι, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ Μέγα Ἔλεος.

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ» ΗΧΟΣ Γ΄