Αρχείο κατηγορίας ΑΓΙΑ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΧΡΥΣΗ

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

Ἦχος γ´. θείας πίστεως.


Σκεῦος χρύσεον, τῆς παρθενίας, καὶ ἀκήρατος, νύμφη Κυρίου, ἐχρημάτισας Χρυσῆ καλλιπάρθενε· τὴν γὰρ ἁγνείαν ἀμέμπτως φυλάττουσα, ὑπὲρ Χριστοῦ, θεοφρόνως ἐνήθλησας. Μάρτυς ἔνδοξε, ἱκέτευε τὸν Νυμφίον σου, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Advertisements