Εορτάζοντες την 17ην του μηνός Ιουλίου

https://i2.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/07/17.jpg


  • Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΠΕΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΡΟΝΙΚΗ (ή Βηρονίκη)

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΦΡΑΣΙΟΣ, επίσκοπος Ιωνοπόλεως

  • ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ, ΜΕΘΟΔΙΟΣ, ΚΛΗΜΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ, ΑΓΓΕΛΑΡΙΟΣ, ΓΟΡΑΣΔΩΝ και ΝΑΟΥΜ

Αναλυτικά

Continue reading «Εορτάζοντες την 17ην του μηνός Ιουλίου»

Παρακλητικός Κανών εις την Αγία Μαρίνα τη Μεγαλομάρτυρα

Ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητός ὁ Θεός ἠμῶν πάντοτε, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων.
Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀμήν.]
Continue reading «Παρακλητικός Κανών εις την Αγία Μαρίνα τη Μεγαλομάρτυρα»

«Ἀθλητικὴν ὁδεύσασα ὁδόν» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄

Δόξα… Ἦχος πλ. β’

Ἀθλητικὴν ὁδεύσασα ὁδόν, προγονικὴν ἐξέφυγες βουλήν, Μαρῖνα πανσεβάσμιε, καὶ ὡς μὲν παρθένος φρονίμη, λαμπαδηφόρος εἰσῆλθες εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου σου, ὡς δὲ μάρτυς ἀνδρεία, χάριν ἔλαβες ἀπελαύνειν πᾶσαν νόσον ἐξ ἀνθρώπων. Ἀλλὰ καὶ ἡμᾶς τοὺς ὑμνοῦντάς σε, ψυχικῶν ἀλγηδόνων ἐλευθέρωσον, ταῖς πρὸς Θεὸν ἱκεσίαις σου.

 

 

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ» «ΜΝΗΣΤΕΥΘΕΙΣΑ ΤΩ ΛΟΓΩ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

 

Ἦχος πλ. α’. Τόν συνάναρχον Λόγον.
Μνηστευθεῖσα τῷ Λόγῳ Μαρίνα ἔνδοξε, τῶν ἐπιγείων τὴν σχέσιν πᾶσαν κατέλιπες, καὶ ἐνήθλησας λαμπρῶς ὡς καλλιπάρθενος· τὸν γὰρ ἀόρατον ἐχθρὸν κατεπάτησας στερρῶς ὀφθέντα σοὶ Ἀθληφόρε. Καὶ νῦν πηγάζεις τῷ κόσμῳ τῶν ἰαμάτων τὰ δωρήματα.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 2014

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
+Τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης.

Continue reading «ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 2014″

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 2014

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

†ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (16/7/14)

  Continue reading «ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 2014″

Εορτάζοντες την 17ην του μηνός Ιουλίου

 


https://i2.wp.com/www.pigizois.net/sinaxaristis/07/17.jpg

  • Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΠΕΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΡΟΝΙΚΗ (ή Βηρονίκη)

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΦΡΑΣΙΟΣ, επίσκοπος Ιωνοπόλεως

  • ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ, ΜΕΘΟΔΙΟΣ, ΚΛΗΜΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ, ΑΓΓΕΛΑΡΙΟΣ, ΓΟΡΑΣΔΩΝ και ΝΑΟΥΜ

Αναλυτικά

  Continue reading «Εορτάζοντες την 17ην του μηνός Ιουλίου»

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

ς γίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης.

Continue reading «ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ»

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

Τ ΤΡΙΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (16/7/13)

Continue reading «ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ»