Προσευχή για την Κίνα, Ιταλία, Νότια Κορέα, Ιράν. Please, pray for China, Italy, South Korea, Iran ( Orthodox Christian Church ). 请为中国以及中国人和全世界人民祈祷. Prega per l’Italia. 한국을 위해기도하자. برای ایران دعا کنید نصلي من أجل إيران

Προσευχή για την Κίνα και τον κινεζικό λαό. Please, pray for China and Chinese people ( Orthodox Christian Church ). Pray for Italy, South Korea, Iran and all people.请为中国以及中国人和全世界人民祈祷 .Merci de prier pour la Chine, les Chinois et tous les peuples du monde.Priez pour l’Italie, la Corée du Sud, l’Iran et tout le monde. Пожалуйста, молитесь за Китай и китайцев и всех людей во всем мире.

Πατέρα μας Ουράνιε, Τριαδικέ Θεέ μας, προσευχόμαστε σε σένα και σε παρακαλούμε για την Κίνα και τον Κινεζικό λαό. Εσύ, ο δημιουργός του κόσμου, να ελεήσεις τα πλάσματά του και να σταματήσεις αυτή την φοβερή αρρώστια.

Κύριε Ιησού Χριστέ, προστάτευσε τους ανθρώπους από την ασθένεια αυτή και οδήγησε στην ίαση τους. Δώσε δύναμη στους γιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό να φροντίσουν τους αρρώστους.

Άγιο Πνεύμα, φώτισε τους επιστήμονες να βρουν φάρμακα, εμβόλια που θα σταματήσουν τον κορονοιό. 

Παναγία, Μητέρα του Χριστού, προσευχήσου στον Υιό σου για την σωτηρία των Κινέζων και όλης της ανθρωπότητας από κάθε κακό και αρρώστια. Αμήν.

Our Father Heavenly, our Triune God, we pray to you to save China and the Chinese people and all people all over the World.You, the Creator of the Universe,  watched and protected Your creatures and stopped this terrible disease!

Lord Jesus Christ, protected the people from this disease and led to their healing. Empower doctors and nursing staff to take care of patients.

Holy Spirit, enlightened scientists to find medisines and vaccines that will stop COVID19

Virgin Mary, Mother of Christ, pray to your Son for the salvation of the Chinese and all mankind from all bad things and disease. Amen.

Saint Orthodox Christian Witnesses of China, protect your Chinese people with your prayers!

Notre Père céleste, notre Dieu trinitaire, nous vous prions de sauver la Chine et le peuple chinois et tous les peuples du monde entier. Vous, le Créateur de l’Univers, avez observé et protégé vos créatures et avez stoppé cette terrible maladie!

Le Seigneur Jésus-Christ a protégé le peuple de cette maladie et a conduit à sa guérison. Habilitez les médecins et le personnel infirmier à prendre soin des patients.

Saint-Esprit, des scientifiques éclairés pour trouver des médicaments et des vaccins qui arrêteront COVID19

Vierge Marie, Mère du Christ, priez votre Fils pour le salut des Chinois et de toute l’humanité contre toutes les mauvaises choses et les maladies. Amen.

Témoins chrétiens orthodoxes de Chine, protégez votre peuple chinois par vos prières!

Наш Небесный Отец, наш Триединый Бог, мы молим вас спасти Китай, китайский народ и всех людей во всем мире. Вы, Создатель Вселенной, наблюдали и защищали своих существ и остановили эту ужасную болезнь!
Господь Иисус Христос защитил людей от этой болезни и привел к их исцелению. Расширение возможностей врачей и медсестер для ухода за пациентами.
Святой Дух, просвещенные ученые, чтобы найти лекарства и вакцины, которые остановят COVID19
Дева Мария, Матерь Христова, молись своему Сыну о спасении китайцев и всего человечества от всех бед и болезней. Аминь.
Святые православные христианские Свидетели, защищайте своих китайцев своими молитвами!

我们的天堂之父,三位一体的上帝,我们向您祈祷,以拯救中国以及中国人民和全世界人民。您,宇宙的创造者,观看并保护了您的生物,并阻止了这种可怕的疾病!
主耶稣基督保护人们免受这种疾病的伤害并导致他们的康复。授权医生和护理人员照料患者。
圣灵,开明的科学家找到了可以阻止COVID19的药物和疫苗
基督之母圣母玛利亚向您的儿子祈祷,以拯救中国人和全人类,免受一切祸害和疾病。阿们
中国的圣东正教基督徒见证人,请通过祈祷保护您的中国人民!

Nosso Pai Celestial, nosso Deus Trino, oramos a você para salvar a China e o povo chinês e todas as pessoas em todo o mundo. Você, o Criador do Universo, assistiu e protegeu suas criaturas e parou esta terrível doença!
O Senhor Jesus Cristo protegeu as pessoas desta doença e levou à sua cura. Capacitar médicos e equipe de enfermagem para cuidar dos pacientes.
Espírito Santo, cientistas esclarecidos a encontrar medicamentos e vacinas que impedirão o COVID19
Virgem Maria, Mãe de Cristo, ore a seu Filho pela salvação dos chineses e de toda a humanidade de todas as coisas e doenças ruins. Amém.
Testemunhas cristãs ortodoxas da China, protejam seu povo chinês com suas orações!

Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Triuno, te pedimos que salves a China y al pueblo chino y a todas las personas de todo el mundo. ¡Tú, el Creador del Universo, observaste y protegiste a tus criaturas y detuviste esta terrible enfermedad!
El Señor Jesucristo protegió a las personas de esta enfermedad y condujo a su curación. Empoderar a los médicos y al personal de enfermería para atender a los pacientes.
Espíritu Santo, científicos iluminados para encontrar medicamentos y vacunas que detendrán COVID19
Virgen María, Madre de Cristo, reza a tu Hijo por la salvación de los chinos y de toda la humanidad de todas las cosas malas y enfermedades. Amén.
¡Testigos cristianos ortodoxos de China, protejan a sus chinos con sus oraciones!

하늘에 계신 우리 아버지, 삼일 하나님, 우리는 중국과 중국인, 그리고 전 세계의 모든 사람들을 구원하기 위해기도합니다. 우주의 창조자 인 당신은 당신의 피조물을보고 보호했으며이 끔찍한 질병을 막았습니다!
주 예수 그리스도는 사람들을이 질병으로부터 보호하고 치유해 주셨습니다. 의사와 간호 직원이 환자를 돌볼 수 있도록 지원하십시오.
성령, 과학자들이 COVID19를 막을 약과 백신을 찾도록 깨달았습니다.
그리스도의 어머니 인 성모 마리아는 모든 나쁜 것들과 질병으로부터 중국인과 모든 인류의 구원을 위해 당신의 아들에게기도하십시오. 아멘.
중국의 성자 정통 기독교인 증인,기도로 중국인을 보호하십시오!

私たちの天の父、私たちの三一の神、私たちは中国と中国の人々と世界中のすべての人々を救うためにあなたに祈ります。宇宙の創造者であるあなたは、あなたの生き物を見て保護し、この恐ろしい病気を止めました!
主イエス・キリストはこの病気から人々を守り、彼らの癒しに至りました。医師と看護スタッフが患者の世話をする能力を高めます。
聖霊、啓発された科学者がCOVID19を止める薬とワクチンを見つける
キリストの母である聖母マリアは、中国人とすべての人類がすべての悪いことや病気から救われるようにあなたの息子に祈ります。アーメン。
中国の聖正統派のキリスト教の証人、あなたの祈りであなたの中国人を守れ!

Tatăl nostru din ceruri, Dumnezeul nostru Triunghi, vă rugăm să salvați China și poporul chinez și toți oamenii din întreaga lume. Tu, Creatorul Universului, ai urmărit și protejat creaturile tale și ai oprit această boală cumplită!
Domnul Isus Hristos a protejat oamenii de această boală și a dus la vindecarea lor. Abilitati medicii si personalul de asistenta medicala sa aiba grija de pacienti.
Spiritul Sfânt, i-a luminat pe oamenii de știință să găsească medicamente și vaccinuri care să oprească COVID19
Fecioară Maria, Maica Domnului Hristos, roagă-te Fiului tău pentru mântuirea chinezilor și a întregii omeniri de toate lucrurile rele și de boli. Amin.
Sfântul Martor creștin ortodox din China, protejează-ți poporul chinez cu rugăciunile tale!

Оче наш на небу, наш Троједини Бог, молимо те да спасиш Кину и Кинезе и све људе широм света. Ви, Створитељ Универзума, гледали сте и штитили своја створења и зауставили ову страшну болест!
Господ Исус Христ заштитио је људе од ове болести и довео до њиховог исцељења. Оснаживање лекара и медицинског сестара да се брину о пацијентима.
Свети Дух, просветљени научници да пронађу лекове и вакцине које ће зауставити ЦОВИД19
Богородице, Мајко Христова, моли се своме Сину за спас Кинеза и целог човечанства од свих лоших ствари и болести. Амин
Свети православни хришћански сведоци Кине, заштитите свој кинески народ својим молитвама!

Отче наш Небесний, наш Триєдиний Бог, ми молимось за тебе, щоб врятувати Китай і китайський народ, і всіх людей у ​​всьому світі. Ви, Творець Всесвіту, спостерігали і захищали своїх істот і зупинили цю страшну хворобу!
Господь Ісус Христос захистив людей від цієї хвороби і призвів до їх зцілення. Розширення можливостей лікарів та медперсоналу піклуватися про пацієнтів.
Святий Дух, освічені вчені, щоб знайти ліки та вакцини, які зупинять COVID19
Діво Маріє, Мати Христова, моли Сина свого за спасіння китайців і всього людства від усього поганого і хвороби. Амінь.
Святі православні християнські свідки Китаю, захищайте свій китайський народ своїми молитвами!

ჩვენო მამაო ზეცაში, ჩვენი ტრიუნა ღმერთი, ჩვენ გვევედრებით თქვენ, რომ გადავარჩინოთ ჩინეთი და ჩინელები და მთელი ხალხი მთელს მსოფლიოში. თქვენ, სამყაროს შემოქმედი, უყურეთ და დაიცავით თქვენი არსებები და შეაჩერეთ ეს საშინელი დაავადება!
უფალი იესო ქრისტე იცავდა ხალხს ამ დაავადებისგან და მათი განკურნება გამოიწვია. ექიმებისა და მედდების პერსონალის უფლებამოსილებას აძლევს პაციენტებს იზრუნონ.
სულიწმიდა, განმანათლებელმა მეცნიერებმა იპოვონ მედიკამენტები და ვაქცინები, რომლებიც შეაჩერებენ COVID19- ს
ღვთისმშობელი, ქრისტეს დედა, ილოცეთ თქვენი ძისათვის ჩინებისა და კაცობრიობის გადარჩენისთვის, ყველა ცუდი და დაავადებისაგან. ამინ
ჩინეთის წმინდა მართლმადიდებელი მოწმეები, დაიცავით თქვენი ჩინელი ხალხი თქვენი ლოცვებით!

Aming Ama sa Langit, aming Diyos na Triune, ipinapanalangin namin sa iyo na iligtas ang Tsina at ang mga Intsik at lahat ng tao sa buong Mundo. Ikaw, ang Lumikha ng Uniberso, ay pinanood at pinrotektahan ang iyong mga nilalang at pinigilan ang kakila-kilabot na sakit na ito!
Pinoprotektahan ni Panginoong Jesucristo ang mga tao mula sa sakit na ito at humantong sa kanilang paggaling. Bigyan ng kapangyarihan ang mga doktor at kawani ng pangangalaga na mag-alaga ng mga pasyente.
Banal na Espiritu, pinaliwanagan ng mga siyentipiko upang makahanap ng mga gamot at bakuna na titigil sa COVID19
Birheng Maria, Ina ni Cristo, manalangin sa iyong Anak para sa kaligtasan ng mga Intsik at buong sangkatauhan mula sa lahat ng masasamang bagay at sakit. Amen.
Saint Orthodox Kristiyanong mga Saksi ng Tsina, protektahan ang iyong mga Intsik sa iyong mga dalangin!

耶穌就是平安 Jesus is the peace (1)

http://theological.asia/

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s