Κυριακή 8 Μαρτίου 2020 (Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας). Ἰω. 1, 44 – 52.

Αποτέλεσμα εικόνας για Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἡ Κυριακή σήμερα εἶναι ἀφιερωμένη ἀπό τήν
Ἁγία μας Ἐκκλησία στήν Ὀρθοδοξία. Αὐτό συμβαίνει γιά νά κατανοήσουμε πόσο σημαντικό εἶναι γιά
τήν πνευματική μας πορεία καί προκοπή ἡ
ὀρθόδοξη πίστη, τήν ὁποία ὡς πολύτιμο δῶρο μᾶς
χάρισε ὁ φιλάνθρωπος Κύριος.

Συνέχεια ανάγνωσης Κυριακή 8 Μαρτίου 2020 (Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας). Ἰω. 1, 44 – 52.