Σε ποιον δόθηκε η Αυτοκεφαλία στην Ουκρανία;

«Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου.» (Λουκ. 10:21)

Γράφει ο Troy Jenkins*

Συνέχεια ανάγνωσης Σε ποιον δόθηκε η Αυτοκεφαλία στην Ουκρανία;