Κυριακή 15η Σεπτεμβρίου 2019 (Κυριακή μετά τήν Ὕψωσιν).Μρ. 8, 34 – 9, 1.

Αποτέλεσμα εικόνας για Κυριακή μετά τήν Ὕψωσιν)

«τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς
αὐτοῦ;» Μρκ. 8, 37.

Λίγο μετά τή μεγάλη ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ καί μπροστά στό μεγαλεῖο καί τήν
εὐγένεια τῆς θυσίας τοῦ Θεανθρώπου ἡ Ἁγία μας
Ἐκκλησία μᾶς βάζει νά προβληματιστοῦμε σοβαρά
μ’ ἕνα λόγο πού βγῆκε ἀπό τό στόμα Του, πρίν
προχωρήσει στή θυσία αὐτή.
Μᾶς βάζει ὁ Κύριος ν’ ἀναρωτηθοῦμε: «τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;». Τό
κάνει αὐτό γιά νά ὁδηγηθοῦμε σέ μερικά συμπεράσματα χρήσιμα γιά τόν τρόπο πού ζοῦμε καί γιά τίς
ἀποφάσεις μας.
Ἡ ψυχή μας κατ’ ἀρχήν, ἡ ζωή μας, ἡ προσωπικότητά μας εἶναι ἕνα δῶρο πού μᾶς χαρίστηκε. Δέν
εἶναι κάτι πού μᾶς ἀνήκει δικαιωματικά. Οὔτε εἶναι
κάτι πού τό δημιουργήσαμε ἐμεῖς. Ἡ ψυχή μας εἶναι
ἡ ζωντανή σφραγίδα τοῦ Θεοῦ στήν ὕπαρξή μας. Εἶ-
ναι ἡ ἀναπνοή τοῦ Δημιουργοῦ πάνω μας. Μᾶς δόθηκε ἀπό ἀγάπη. Ἔχει τή δυνατότητα νά
ἀντανακλάει τήν ἀγάπη, νά παράγει καί νά χαρίζει
ἀγάπη. Ἡ ψυχή εἶναι ἕνα δῶρο πρός διαχείριση καί
ὄχι πρός κατοχή. Κάθε ἄνθρωπος διαχειρίζεται κατά
τέτοιο τρόπο τήν ψυχή του ὥστε νά παραμένει καθαρή καί ζωντανή εἰκόνα Αὐτοῦ πού τοῦ τή χάρισε.
Ἄν δέν κάνει αὐτή τή σωστή διαχείριση, ἡ ψυχή του
σκοτεινιάζει ὡς εἰκόνα, κουρελιάζεται καί καθίσταται ἄχρηστη. Μία τέτοια ψυχή εἶναι πλέον χαμένη
σάν ἕνας πίνακας πού πέταξαν ἐπάνω του λαδομπογιές καί τόν ἀλλοίωσαν.
Τό δεύτερο πολύ σημαντικό συμπέρασμα ἀπό
τά λόγια τοῦ Κυρίου εἶναι πώς δέν ὑπάρχει
ἀντάλλαγμα τόσο μεγάλης ἀξίας, πού νά μπορεῖ νά
ἀντισταθμίσει τήν ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Εἶναι
φυσικό νά μήν ὑπάρχει τέτοιο ἀντάλλαγμα, διότι, ἄν
ὑπῆρχε, θά ἔπρεπε κι ἐκεῖνο νά εἶναι εἰκόνα τοῦ
Θεοῦ καί νά κουβαλάει τήν πνοή τοῦ Δημιουργοῦ. Ὁ
Πλάστης τοῦ παντός ὅμως δημιούργησε τά πάντα μέ
Τό Λόγο Του. Τό μόνο πλάσμα γιά τή δημιουργία
τοῦ ὁποίου συνῆλθε ὁλόκληρη ἡ Ἁγία Τριάδα καί
πού τό σφράγισε μέ τήν εἰκόνα Της εἶναι ὁ
ἄνθρωπος. Ἀφοῦ λοιπόν κανένα δημιούργημα δέν
κατέχει τή σφραγίδα τοῦ Θεοῦ, τίποτε δέν μπορεῖ
νά δοθεῖ ὡς ἀντάλλαγμα γιά τήν ἀνθρώπινη ψυχή,
πού μόνη κατέχει αὐτή τή σφραγίδα. Ἀπόδειξη
αὐτῆς τῆς ἀλήθειας εἶναι ὁ θάνατος. Τά πάντα
ὑπόκεινται στό θάνατο ἐκτός ἀπό τήν ψυχή τοῦ
ἀνθρώπου. Ἐκείνη παραμένει ἀθάνατη καί εἶναι
προορισμένη, ἀφοῦ νικήσει τό χῶρο καί τό χρόνο, νά
ζήσει στήν αἰωνιότητα. Ἄρα, εἶναι μεγάλη ἀνοησία
νά προσπαθήσει κάποιος ν’ ἀνταλλάξει κάτι
ἀθάνατο καί αἰώνιο μέ κάτι φτηνό καί πεπερασμένο.
Τό τρίτο συμπέρασμα σημαίνει πώς, γιά νά πεῖ
αὐτό τό λόγο ὁ Χριστός, πολλές φορές ὁ ἄνθρωπος
προσπαθεῖ νά βρεῖ ἀντάλλαγμα γιά τήν ψυχή του.
Μάλιστα ὄχι μόνο ἕνα ἀντάλλαγμα, ἀλλά πολλά καί
διαφορετικά. Τοῦτο ὀφείλεται στό ὅτι δέν γνωρίζει
τήν ἀξία τῆς ψυχῆς του καί τόν ἀθάνατο χαρακτήρα
της. Τή συγκρίνει μέ τά δεδομένα τοῦ κόσμου καί
προσπαθεῖ νά τήν ἀνταλλάξει μ’ αὐτά. Ἔτσι ξεπουλάει τήν ψυχή του γιά τό χρῆμα καί τήν ὕλη, γιά τήν
ἡδονή καί τίς ἀπολαύσεις, γιά τή δόξα καί τή φήμη.
Ἀλλάζει τό χαρακτήρα του, προδίδει τίς ἀρχές του,
ἀποστρέφεται τήν ἀρετή, ἐναγκαλίζεται τήν
ἁμαρτία, φτάνει ἀκόμη καί στίς μεγαλύτερες πτώσεις, γιά νά κερδίσει ὅλ’ αὐτά πού εἶναι ἀσήμαντα
καί τά θεωρεῖ σημαντικά καί νά χάσει τό ἕνα καί
πιό σημαντικό, πού εἶναι ἡ ψυχή του, ἡ ζωή του, ἡ
ὕπαρξή του, ἡ προσωπικότητά του.
Αὐτή τήν τραγικότητα τῆς ἀπώλειας τῆς ψυχῆς
βιώνει ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος. Ἔστησε ἕναν κόσμο,
ὑποτίθεται, ἰδανικό καί προηγμένο. Στήν πραγματικότητα, ὅμως, δημιούργησε ἕνα περιβάλλον μέσα στό ὁποῖο ἡ ψυχή του περιπλανιέται καί
ἀποπροσανατολίζεται. Ἔστησε ἕνα σύστημα ἀξιῶν,
στό ὁποῖο μετράει τό χρῆμα καί ὁ ἐγωισμός.
Ἀπώλεσε τό πρόσωπό του, δηλαδή τήν ψυχή του, γιά
νά κερδίσει πράγματα ἀμφίβολης ποιότητας, διάρκειας καί ἀξίας. Βιώνει τήν τραγικότητα νά ψάχνει
ἀπ’ ἔξω τό ἰδανικό, χάνοντας τό ἰδανικό πού κουβαλάει μέσα του.
Σ’ αὐτή τή δύσκολη καί ἄβολη κατάσταση
ὑπάρχει μία καί μοναδική λύση. Ἡ λύση εἶναι νά
καταφύγουμε στό Δημιουργό τῆς ζωῆς μας καί τῆς
ψυχῆς μας. Ν’ ἀρχίσουμε αὐτή τήν ταλαίπωρη ψυχή,
πού λερώθηκε ἀπό τήν ἁμαρτία, νά τήν καθαρίζουμε
μέ τή μετάνοια. Ὁ Κύριος, πού μᾶς ἀγαπάει
ἀπέραντα καί θυσιάστηκε στό Σταυρό «ὑπέρ τῶν
ψυχῶν ἡμῶν», δέ θά μᾶς ἐγκαταλείψει. Μέ ὁδηγό τό
ἦθος τοῦ Σταυροῦ καί τήν ἐλπίδα τοῦ θριάμβου θά
κερδίζουμε καθημερινά τήν ψυχή μας, θά δικαιώνουμε τή ζωή καί τήν ὕπαρξή μας καί θά
ἑτοιμαζόμαστε γιά τήν αἰωνιότητα, πού μᾶς περιμένει ὅλους ἀνεξαρτήτως. Ἀμήν.

https://imd.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s